Strategic Self-Awareness Coaching

Strategic Self-Awareness Coaching เป็นการสร้างความตระหนักรู้เชิงกลยุทธ์ให้เกิดกับผู้ที่ถูกโค้ช โดยจำเป็นที่จะต้องอาศัยประกอบการของโค้ช รวมถึงการใช้เครื่องมือการประมินทางจิตวิทยาที่ถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อการสะท้อนในเรื่องสำคัญสามเรื่องคือ 1. จุดแข็งจุดอ่อน และความถนัดของแต่ละบุคคล 2. พฤติกรรมที่แสดงออกมาในสถาวะกดดัน อันเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ประสิทธิภาพของบุคคลๆนั้น ลดน้อยลงไป 3. ค่านิยม คุณค่า และบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคล

 

โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำมากลั่นกรองและนำมาใช้ผสมกับเทคนิคการทำโค้ชชิ่ง ผลลัพท์ที่ได้จะเป็นการช่วยให้ผู้ที่ถูกโค้ชเข้าใจถึงข้อมูลทางจิตวิทยาเชิงลึก รวมถึงความเข้าในรูปแบบของพฤติกรรม ข้อจำกัด และแนวทางในการสร้างความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการได้งานได้อย่างเหมาะสม

By providing an objective and seasoned perspective, a professional coach can help leaders and high potentials achieve higher levels of success. Coaches help leaders leverage existing skills, develop new skills as needs arise, and identify behavioral modifications that increase effectiveness. They interpret assessment results that show how direct reports, peers, and stakeholders view their leaders.

 

Armed with strategic self-awareness, leaders will work with their coach, manager, and HR sponsor to build a framework for success not only for the leader but for the business. ROI studies have shown the return on coaching to be 5.7 times the investment.

WHAT IS STRATEGIC COACHING?
new gen.png
เราส่วนมากชอบแนวคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของผลลัพธ์ที่มาจากการเปลี่ยนแปลง แต่เรามักจะไม่ชอบขบวนการที่มากับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถ้าเราถามคนส่วนมากกว่า ถ้าเราต้องการจะลดนำ้หนักจะมีวิธีการทำอย่างไร ทุกคนทราบว่าถ้าจะทำการลดนำ้หนักคงหนี้ไม่พ้นคำแนะนำ 2-3 ข้อ นั้นก็คือ 1. ทานให้น้อย 2. ออกกำลังให้มาก 3. นอนหลับ พักผ่อนอย่างเหมาะสมแต่ด้วยความคิดที่ง่ายเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ กลับมีผู้ประสบความสำเร็จในการลดนำ้หนักเพิ่งส่วนน้อยเท่านั้น

การใช้เทคนิคการโค้ชแบบปกติอาจจะใช้การถามคำถามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ หรือการปรับเปลี่ยนมุมมองในชีวิตเพื่อที่จะใช้ผู้ที่ถูกทำการโค้ชเกิดความเชื่อและเติมความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น

แต่การนำเอาเรื่อง Strategic Self-Awareness จะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของ จุดแข็งที่จะถูกนำมาใช้ในแต่ละสถานการณ์ หรือจุดอ่อนที่เป็นส่วนที่เราจะไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น หรือแม้แต่ค่านิยม (Value) แรงจูงใจ (Motivation) หรือความเชื่อส่วนตัวที่สามารถนำมาเป็นตัวเร่งหรือตัวปั่นทอนการเปลี่ยนแปลงก็ได้ แต่จริงที่สำคัญจริงๆแต่กลับไม่ค่อยมีการพูดถึงเท่าไร นั้นก็คือ ความเชื่อในเรื่องความกลัวในใจลึกๆ รวมถึงปฏิกิริยาที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกราะกำบังในการที่จะมุ่งมั่นและมั่นคงในการสร้างผลลัพธ์ที่อยากให้เป็นหรือเป็นเหตุผล

เมื่อเราเห็นผู้นำทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น Steve Jobs, Elon Mask เราต่างเห็นบุคลิกลักษณะในด้านบวก แต่ในขณะเดียวกันเราเองก็รับรู้บุคลิกลักษณะในด้านลบด้วยเช่นกัน ดังนั้นการใช้รู้แบบการโค้ชแบบ Strategic Self-Awareness จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง มากกว่าการอาศัยรูปแบบการโค้ชชิ่งตามปกติ รวมทั้งยังสร้างความตระหนักรู้ (Self-Awareness) ให้เกิดขึ้นในตัวเรา

ผลลัพธ์ที่ได้ได้สร้างความมั่นใจให้กับองค์กรขนาดใหญ่ 100 อันดับทั่วโลกหรือองค์กรในระดับ Fortune 100 ที่กว่า 75% ได้ให้ความมั่นใจในการนำเอารูปแบบการสร้าง Strategic Self-Awareness ไปใช้

We all love an idea of change or transformation whether or not at the personal or organizational level. Nonetheless, to make change and transformation happen, what missing is not 'skills' but rather 'will'.

Strategic Coaching addresses right to the heart of personal self-awareness and more. The session address the importance of becoming a strategic self-awareness. You will learn your every strength, weaknesses, and blind spot. Even more, the coaching session will address your unproductive behavior that might arise during stressful and uncontrollable situations.

Backing up with the hard science from leading assessment instrument that decides to capture our own 'dark-side trusted by over 75% of Fortune 100 Companies. So then, you will be becoming more strategic in your leadership behavior, navigating through your change and transformation efforts, enriching work and personal relationships.

Our leadership coach has worked with the world-leading organization to transform their leadership. Go beyond a typical coaching session but transform your leadership team with world-class strategic self-awareness coaching.
STRATEGIC SELF-AWARENESS ASSESSMENTS
สิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการสร้าง Strategic Self-Awareness ได้จริงคือการได้ข้อมูลที่สะท้อนถึงบุคลิกลักษณะของผู้ที่จะถูกโค้ช สิ่งสำคัญก็คือข้อมูลเหล่านั้นต้องเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ผ่านขบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและความถูกต้องตามหลักการสร้างแบบประเมินทางจิตวิทยา ซึ่งแบบประเมินสามแบบประเมินที่ถูกออกแบบโดย Hogan Assessment จะถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกบที่สำคัญในการสร้างบริบทของการทำ Strategic Self-Awareness Coaching

The key component of Strategic Self-Awareness comes from the use of the reliable psychometric assessment through researches to ensure the validity and reliability of the outcomes. Hogan Assessment is the tools of choice for Strategic Self-Awareness due to the rich and depth of data that will help to discover Coachee's strengths, blind-spots, development potentials, dark-side, values, motives, and preferences inventories.
Hogan-Personality-300x268-300x268.png
Hogan Personality Inventory (HPI)

The Hogan Personality Inventory (HPI) อธิบายถึงพฤติกรรมปกติในสถานการณ์ปกติซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบของจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่มองข้าม ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาเชื่อมโยงเพื่อมองถึงเรื่องความเหมาะสมในงานรวมถึงศักยภาพที่ซ่อนเร้น 

 

The Hogan Personality Inventory (HPI) describes normal, or bright-side personality - qualities that describe how we relate to others when we are at our best. Whether your goal is to find the right hire or develop stronger leaders, assessing normal personality give you valuable insight into how people work, how they lead, and how successful they will be.

Hogan-Development-300x268-300x268.png
Hogan Development Survey (HDS)

The Hogan Development Survey (HDS) อธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาในสถาวะกดดัน ที่เป็นพฤติกรรมที่ถ้าไม่ได้เข้าใจถึงแนวโน้มที่จะเกิด อาจจะไม่ได้เตรียมรับมือกับพฤติกรรมดังกล่าวได้ทัน 

The Hogan Development Survey (HDS) describes the dark-side of personality - qualities that emerge in times of increased strain and can disrupt relationships, damage reputations, and derail peoples' chances of success. By assessing dark-side personality, you can recognize and mitigate performance risks before they become a problem.

Motives-300x268-300x268.png
Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI)

The Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) อธิบายถึง คุณค่า และแรงจูงใจ ของแต่ละบุคคลที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้บรรลุถึงเป็าหมาย ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นการสะท้อนถึงความเหมาะสมของการทำงานรวมถึงสภาพแวดล้อมของงานที่บุคคลนั้นมองหา

 

describes personality from the inside - the core goals, values, drivers, and interests that determine what we desire and strive to attain. By assessing values, you can understand what motivates candidates to succeed, and in what type of position, job, and environment they will be the most productive.

LEADERSHIP COACH PROFILE
Hogan Assessment ได้ทำการอบรมให้กับผู้ใช้งานเครื่องมือ Hogan เป็นจำนวนมากกว่า 100,000 คนแต่มีแค่ 50 คนที่ Hogan Assessment ได้เชิญให้มาร่วมทดสอบความรู้ในการใช้เครื่องมืออย่าง Hogan รวมทั้งทักษะทางด้าน Coaching รวมถึงความรู้ความเข้าใจที่ฐานะที่ปรึกษาองค์กรเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ Hogan Coaching Network ซึ่ง CEO ของทาง ADGES ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ เป็นคนไทยเพียงคนเดียวและเป็นคนเอเชียในจำนวนสามคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Hogan Coaching Network

Hogan has certified over 100,000 Hogan Practisioners but only a handful of experience coaches and consultants that successfully satisfied the stringent requirements and certification processes to be part of the prestigest group of Hogan Coaching Network. Our CEO, Dr. Nattavut Kulnides, is the only Thai and very few in Asia who are the member of Hogan Coaching Network since 2019.
CONTACT US:
ADGES
The Reserve
78/114 Sukhumvit 61
Klongton Nue, Wattana
Bangkok 10110
THAILAND
Tel: +662-044-0009
Mobile: +6688-028-1111
E-Mail: info@adges.net
LINE ID: adges
FOLLOW US!
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
NK HCN.png
Screen Shot 2021-05-20 at 3.18.43 PM.png
HOGAN COACHING NETWORK (HCN)
The Hogan Coaching Network (HCN) เป็นกลุ่มของโค้ชและที่ปรึกษามืออาชีพ ที่มีประสบการณ์และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาเครื่องมืออย่าง Hogan Assessment ไปใช้ในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

The Hogan Coaching Network (HCN) is a group of highly professional, well-credentialed, broadly experienced consultants who are carefully screened to ensure that they are experts not only in the Hogan inventories but in coaching and consulting as well, especially at senior management and executive levels.
HOGAN EXTENDED COACHING OPTIONS
Extended Coaching

For mid-level, executive-level, and executive-level high potential leaders

เป็นการทำ Coaching โดยใช้เวลาตั้งแต่ 3-12 เดือน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเชิงกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลในเรื่องของแบบประเมินนทางจิตวิทยารวมทั้งการใช้ข้อมูล 360 องศา เพื่อสะท้อนถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดย Coach จะทำการสร้างเป้าหมายในการพัฒนาทั้งในเรื่องทักษะรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพและความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีขึ้น

Offered in 3-, 6-, and 12-month timelines, our Extended Coaching engagements focus on building strategic self- awareness by tying discoveries found in Assessments and 360 data to behaviors and decisions made at work. Our coaches create a framework for skills building and goal-oriented personal development by working with coachees to understand their unique job context and desired outcomes.

High Potential Coaching

For mid-level high potential leaders

เป็นการทำ Coaching โดยใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ในการสร้าง Coaching Dialog กับกลุ่ม Talent ขององค์กร โดยใช้ของมูลในส่วนของแบบประเมินทางจิตวิทยารวมทั้งข้อมูลอย่าง 360 องศา เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของบุคลิกลักษณะและมุมมอง (Reputation) ที่ผู้อื่นมีต่อ Talent เพื่อสร้างแนการพัฒนาเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในองค์กรและงานที่รับผิดชอบ

Offered as a 3-month engagement, High Potential Coaching is targeted for mid-level leaders who display promising performance. Coaches incorporate Hogan assessment results with 360 data to construct a reputational landscape for the coachee. High potential leaders will work alongside their coach to build a development plan with action steps to increase effectiveness and foster success.

For mid- and executive-level leaders in a new position at current or new company

Hogan's Onboarding Coaching ถูกออกแบบมาให้ช่วยผู้บริหารในองค์กรได้สามารถปรับตัวให้เข้ากับตำแหน่งใหม่ที่เพิ่งได้รับ รับถึงการรับมือกับสภาพความกดดันที่มีมาจากตำแหน่ง ทีมงาน รวมถึงองค์กร Coach จะรวมทำงานโดยใช้เวลประมาณ 6 เดือนในการสร้างเป้าหมายในการปรับตัวเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ รวมถึงการเน้นยำ้ในเรื่องของจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่มองข้าม รวมถึงพฤติกรรมอันไม่พึ่งประสงค์ที่มาจากสถานการณ์ที่กดดัน รวมถึงทักษะใหม่ที่ต้องการพัฒนา

With the urgent demands bombarding leaders from day one, there’s no such thing as a honeymoon period for a leader in a new role. Hogan’s Onboarding Coaching is designed to help leaders accelerate their acclimation to their new position and create a path for early and long-term success. Offered as a 6-month engagement, this coaching program outlines critical objectives and performance expectations of the role and provides strategies for building effective stakeholder relationships. Coaches will work with the leader to identify specific goals and action items that focus on key strengths to leverage, derailers to rein in, and new skills to develop.
Click HERE to learn more about Hogan Coaching Network and what we offer.
COACHING for TEAM
Key Benefits of Working with ADGES Executive Coaching Services
ทักษะในเรื่องการโค้ชเป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อผู้นำและผู้บริหารในองค์กรในทุกระดับชั้น ผู้บริหารไม่ใช่แค่สร้างผลลัพธ์ตามที่ได้รับมอบหมายมาเท่านั้นแต่ยังต้องสามารถสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับบุคคลและทีมงานที่เกี่ยวข้อง กว่าหกปีที่ทาง ADGES ได้เป็นพันธมิตรกับทาง Bluepoint Leadership และได้ร่วมกันส่งมอบการเรียนรู้เรื่อง Leader As Coach ทั้งในรูปแบบของ Face to Face และ Virturl Workshop ให้กับองค์กรชั้นนำทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น GE AMEX Qualtric และบริษัทชั้นนำอีกมากมาย โดยได้รับผลตอบรับที่อยู่ในระดับสูงสุดรวมถึงได้รับการประเมินประสิทธิภาพของ Workshop ที่สูงกว่า 98% เลยทีเดียว

Coaching has become an essential competency for leaders at all organizational levels. Today and in the future, one of the most important priorities for leaders is to be a catalyst for the high performance and career acceleration of their team members, and coaching is one of the most potent leadership skills available. We engage in intense, highly-focused conversations in which clients are challenged to identify the most potent things they can do to significantly lift their game as leaders and to take immediate action to do so.
Coaching Programs that fit your specific needs
ไม่ว่าองค์กรของลูกค้าจะต้องการที่จะให้ Coach ที่มีประสบการณ์ที่สูงจากภายนอกให้เข้ามาช่วยผู้บริหารในองค์กร หรือเป็นการจัดการอบรมและ Workshop เพื่อให้คนในองค์กรรวมถึงผู้บริหารและพนักงานได้เรียนรู้ทักษะการเป็น Coach โดยใช้เครื่องมือและแนวคิดที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง องค์กรเหล่านั้นต่างทำงานร่วมกับ Bluepoint Leadership ที่มีทีมของ Coach ที่มีประสบการณ์และทักษะที่สูงจากทั่วโลก โดย Program ของ Bluepoint Leadership สร้างความแตกต่างในเรื่องของ
 1. สร้างผลลัพธ์จากการ Coach อย่างรวดเร็ว
 2. การสร้างผลกระทบในระดับบุคคล
 3. กาาสร้างทักษะการ Coach ให้กับผู้บริหารระดับสูงในองค์กร
 4. การประเมินทักษะและพฤติกรรมการเป็น Coach ของผู้เรียน
 5. การเรียนรู้เรื่อง Coaching ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที

Whether you wish to hire a coach, have a need for a coaching training program, wish to develop a coaching culture throughout your organization, or simply need a few helpful tools and resources, we can help. Clients can select any available coach from our cadre of outstanding leadership coaches and a 'good-fit'.
 1. Rapid Action Learning - Coaches who help create successful project execution.
 2. Personal Impact Coaching - Personalized coaching for your most important issues.
 3. Executive Leadership Coaching - 6 months, retainer-based coaching for senior-level clients
 4. Leadership Assessment Coaching - Feedback coaching through 360 Assessments
 5. Learning Application Coaching - Learn to apply coaching lessons to hour day-to-day work​
Leader As Coach Program
LAC-cover-3D-255x348.png
หลักสูตรอย่าง Leader As Coach ของ Bluepoint Leadership เป็นหลักสูตรการ Coach ที่ดีหลักสูตรหนึ่งของโลก โดยได้รับการยืนยันจากองค์กรชั้นนำในระดับ Fortune 500 มาอย่างมากมาย โดยมีจุดเด่นในเรื่อง การสร้างความมีส่วนร่วมของผู้เรียนรวมถึงผลลัพธ์จากการเรียนที่สามารถนำไปปรับใช้และเห็นผลได้เลย โดยรูปแบบในการเรียนรู้สามารถนำเสนอผ่านการทำ Workshop หนึ่งวัน หรือสองวัน หรืออาจจะเป็นการทำในรูปแบบ Virtual Class ก็ได้

จุดเด่นอีกประการหนึ่งของหลักสูตร Leader As Coach ก็คือการใช้แบบประเมิน 360 องศาที่ถูกออกแบบเฉพาะในการเรียนเรื่อง Coaching ซึ่งมีข้อมูลทางสถิติจากองค์กรชั้นนำทั่วโลกที่ถูกนำมาใช้เปรียบเทียบเพื่อแสดงผลลัพธ์ในเรื่องของจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียนในหลักสูตร เพื่อสามารถที่จะสร้างแนวทางการพัฒนาในเรื่องของการเป็น Coach ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียนทุกคน โดยตัวอย่างของแบบประเมิน Leaders As Coach 360 สามารถ Download ได้ที่ LINK

The Gold Standard in Coach Development - is a practical, highly-experiential workshop designed to help managers and leaders excel at coaching others for high performance.


Become the kind of person from whom others genuinely want to receive coaching. Drawing upon the timeless principles and processes employed by great leaders and professional coaches, the Leader As Coach program challenges participants to create relationships that confront real issues, and to engage in potent, performance-changing conversations. The program brochure can be downloaded at LINK.

One of the signature program designs for our coaching program is the dedicated 360 assessments that capture the key essence of how to become an effective coach and where you are. So, a specific development plan can be created that tailored made to each individual to guarantee the outcomes. To review the sample of Leader As Coach Inventory 360 (LCI 360), please visit LINK.
Screen Shot 2022-01-04 at 6.43.55 PM.png
Screen Shot 2022-01-04 at 6.44.06 PM.png
The Powerful Coaching Conversation
PCC-cover-3D-198x270.png
หลักสูตร The Powerful Coaching Conversation เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่ใช้เวลาแค่ครึ่งวันหรือหนึ่งวันในการสร้างองค์ความรู้เรื่อง Coaching รวมถึงการได้ลองนำเรื่องความรู้และแนวคิดในเรื่อง Coaching เพื่อนำไปปฏิบัติจริง Workshop ได้ถูกออกแบบเพื่อให้ง่ายกับผู้บริหารรุ่นใหม่ขององค์กรที่ยังไม่เคยเรียนรู้แนวคิดในการทำ Coaching มาก่อน รายละเอียดของหลักสูตรสามารถ Download ได้ที่ LINK

The Powerful Coaching Conversation Workshop is an intense, one-day leadership development experience designed to provide participants with a strong foundation of coaching principles and practices. The workshop equips individual contributors, front-line managers, and early-stage leaders with skills and approaches they can use to have a significant influence on the performance, learning, and careers of others. 


Details of the workshop can be downloaded at LINK.
Executive Leader As Coach
ELAC-cover-3D-198x270.png
หลักสูตร Executive Leader As Coach เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นในะเรื่องการนำเสนอแนวคิดของการเป็น Executive Coach ภายในองค์กร รวมถึงการนำเอาทักษะของการเป็น Executive Coach มาใช้ในองค์กรเพื่อให้เห็นผลลัพธ์อย่างแท้จริง สนใจที่จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติอต่อ CONTACT

An intense, highly-experiential, one-day development program for executives and senior managers who wish to coach others to a higher level of performance. The workshop incorporates the very best practices of executive leadership development with Bluepoint's award-winning expertise in coach training.
Coaching - Micro eLearning
ทุกหลักสูตรของการเรียนรู้กับทาง ADGES จะมี Virtual Class ที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้เรียนสามารถกลับมาดูเนื้อหาในหลักสูตร รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่ทางระบบจะส่ง Assignment รวมถึงบทความและองค์ความรู้มาให้ผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยหนึ่งในบริษัทในเครือของ ADGES นั้นก็คือบริษัท Alternate Plus จะเป็นผู้ดูแลระบบ Learning Management System ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่จำเป็นที่จะจบลงเมื่อ Workshop เสร็จสิ้นลง

Post-Workshop supports for the Leader As Coach includes a series of Micro eLearning Program powered by Alternate Plus, a sister company of ADGES. The micro eLearning includes strategically-designed messages that are sent to participants two to three times a week for several months following the workshop. A sequence of videos, podcasts, quizzes, surveys, and assignments help participants refresh and deepen their understanding of workshop concepts, reflect on their current leadership practices, and make real, sustained changes in their day-to-day behavior.

Additional resources for self-directed learning are also available - including a list of relevant books and a library of articles, videos, and webinars, Participants can access lessons and resources on their preferred device, whether that be a desktop, laptop, tablet, or smartphone. At the end of a Program, ADGES provides a report that details user participation and progress, as well as information on how participants are using new skills in their daily work.
Screen Shot 2022-01-04 at 10.29.43 PM.png
FOLLOW US!
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon