Strategic Self-Awareness Coaching

Strategic Self-Awareness Coaching เป็นการสร้างความตระหนักรู้เชิงกลยุทธ์ให้เกิดกับผู้ที่ถูกโค้ช โดยจำเป็นที่จะต้องอาศัยประกอบการของโค้ช รวมถึงการใช้เครื่องมือการประมินทางจิตวิทยาที่ถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อการสะท้อนในเรื่องสำคัญสามเรื่องคือ 1. จุดแข็งจุดอ่อน และความถนัดของแต่ละบุคคล 2. พฤติกรรมที่แสดงออกมาในสถาวะกดดัน อันเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ประสิทธิภาพของบุคคลๆนั้น ลดน้อยลงไป 3. ค่านิยม คุณค่า และบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคล

 

โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำมากลั่นกรองและนำมาใช้ผสมกับเทคนิคการทำโค้ชชิ่ง ผลลัพท์ที่ได้จะเป็นการช่วยให้ผู้ที่ถูกโค้ชเข้าใจถึงข้อมูลทางจิตวิทยาเชิงลึก รวมถึงความเข้าในรูปแบบของพฤติกรรม ข้อจำกัด และแนวทางในการสร้างความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการได้งานได้อย่างเหมาะสม

By providing an objective and seasoned perspective, a professional coach can help leaders and high potentials achieve higher levels of success. Coaches help leaders leverage existing skills, develop new skills as needs arise, and identify behavioral modifications that increase effectiveness. They interpret assessment results that show how direct reports, peers, and stakeholders view their leaders.

 

Armed with strategic self-awareness, leaders will work with their coach, manager, and HR sponsor to build a framework for success not only for the leader but for the business. ROI studies have shown the return on coaching to be 5.7 times the investment.

WHAT IS STRATEGIC COACHING?
new gen.png
เราส่วนมากชอบแนวคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของผลลัพธ์ที่มาจากการเปลี่ยนแปลง แต่เรามักจะไม่ชอบขบวนการที่มากับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถ้าเราถามคนส่วนมากกว่า ถ้าเราต้องการจะลดนำ้หนักจะมีวิธีการทำอย่างไร ทุกคนทราบว่าถ้าจะทำการลดนำ้หนักคงหนี้ไม่พ้นคำแนะนำ 2-3 ข้อ นั้นก็คือ 1. ทานให้น้อย 2. ออกกำลังให้มาก 3. นอนหลับ พักผ่อนอย่างเหมาะสมแต่ด้วยความคิดที่ง่ายเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ กลับมีผู้ประสบความสำเร็จในการลดนำ้หนักเพิ่งส่วนน้อยเท่านั้น

การใช้เทคนิคการโค้ชแบบปกติอาจจะใช้การถามคำถามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ หรือการปรับเปลี่ยนมุมมองในชีวิตเพื่อที่จะใช้ผู้ที่ถูกทำการโค้ชเกิดความเชื่อและเติมความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น

แต่การนำเอาเรื่อง Strategic Self-Awareness จะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของ จุดแข็งที่จะถูกนำมาใช้ในแต่ละสถานการณ์ หรือจุดอ่อนที่เป็นส่วนที่เราจะไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น หรือแม้แต่ค่านิยม (Value) แรงจูงใจ (Motivation) หรือความเชื่อส่วนตัวที่สามารถนำมาเป็นตัวเร่งหรือตัวปั่นทอนการเปลี่ยนแปลงก็ได้ แต่จริงที่สำคัญจริงๆแต่กลับไม่ค่อยมีการพูดถึงเท่าไร นั้นก็คือ ความเชื่อในเรื่องความกลัวในใจลึกๆ รวมถึงปฏิกิริยาที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกราะกำบังในการที่จะมุ่งมั่นและมั่นคงในการสร้างผลลัพธ์ที่อยากให้เป็นหรือเป็นเหตุผล

เมื่อเราเห็นผู้นำทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น Steve Jobs, Elon Mask เราต่างเห็นบุคลิกลักษณะในด้านบวก แต่ในขณะเดียวกันเราเองก็รับรู้บุคลิกลักษณะในด้านลบด้วยเช่นกัน ดังนั้นการใช้รู้แบบการโค้ชแบบ Strategic Self-Awareness จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง มากกว่าการอาศัยรูปแบบการโค้ชชิ่งตามปกติ รวมทั้งยังสร้างความตระหนักรู้ (Self-Awareness) ให้เกิดขึ้นในตัวเรา

ผลลัพธ์ที่ได้ได้สร้างความมั่นใจให้กับองค์กรขนาดใหญ่ 100 อันดับทั่วโลกหรือองค์กรในระดับ Fortune 100 ที่กว่า 75% ได้ให้ความมั่นใจในการนำเอารูปแบบการสร้าง Strategic Self-Awareness ไปใช้

We all love an idea of change or transformation whether or not at the personal or organizational level. Nonetheless, to make change and transformation happen, what missing is not 'skills' but rather 'will'.

Strategic Coaching addresses right to the heart of personal self-awareness and more. The session address the importance of becoming a strategic self-awareness. You will learn your every strength, weaknesses, and blind spot. Even more, the coaching session will address your unproductive behavior that might arise during stressful and uncontrollable situations.

Backing up with the hard science from leading assessment instrument that decides to capture our own 'dark-side trusted by over 75% of Fortune 100 Companies. So then, you will be becoming more strategic in your leadership behavior, navigating through your change and transformation efforts, enriching work and personal relationships.

Our leadership coach has worked with the world-leading organization to transform their leadership. Go beyond a typical coaching session but transform your leadership team with world-class strategic self-awareness coaching.
STRATEGIC SELF-AWARENESS ASSESSMENTS
สิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการสร้าง Strategic Self-Awareness ได้จริงคือการได้ข้อมูลที่สะท้อนถึงบุคลิกลักษณะของผู้ที่จะถูกโค้ช สิ่งสำคัญก็คือข้อมูลเหล่านั้นต้องเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ผ่านขบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและความถูกต้องตามหลักการสร้างแบบประเมินทางจิตวิทยา ซึ่งแบบประเมินสามแบบประเมินที่ถูกออกแบบโดย Hogan Assessment จะถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกบที่สำคัญในการสร้างบริบทของการทำ Strategic Self-Awareness Coaching

The key component of Strategic Self-Awareness comes from the use of the reliable psychometric assessment through researches to ensure the validity and reliability of the outcomes. Hogan Assessment is the tools of choice for Strategic Self-Awareness due to the rich and depth of data that will help to discover Coachee's strengths, blind-spots, development potentials, dark-side, values, motives, and preferences inventories.
Hogan-Personality-300x268-300x268.png
Hogan Personality Inventory (HPI)

The Hogan Personality Inventory (HPI) อธิบายถึงพฤติกรรมปกติในสถานการณ์ปกติซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบของจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่มองข้าม ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาเชื่อมโยงเพื่อมองถึงเรื่องความเหมาะสมในงานรวมถึงศักยภาพที่ซ่อนเร้น 

 

The Hogan Personality Inventory (HPI) describes normal, or bright-side personality - qualities that describe how we relate to others when we are at our best. Whether your goal is to find the right hire or develop stronger leaders, assessing normal personality give you valuable insight into how people work, how they lead, and how successful they will be.

Hogan-Development-300x268-300x268.png
Hogan Development Survey (HDS)

The Hogan Development Survey (HDS) อธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาในสถาวะกดดัน ที่เป็นพฤติกรรมที่ถ้าไม่ได้เข้าใจถึงแนวโน้มที่จะเกิด อาจจะไม่ได้เตรียมรับมือกับพฤติกรรมดังกล่าวได้ทัน 

The Hogan Development Survey (HDS) describes the dark-side of personality - qualities that emerge in times of increased strain and can disrupt relationships, damage reputations, and derail peoples' chances of success. By assessing dark-side personality, you can recognize and mitigate performance risks before they become a problem.

Motives-300x268-300x268.png
Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI)

The Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) อธิบายถึง คุณค่า และแรงจูงใจ ของแต่ละบุคคลที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้บรรลุถึงเป็าหมาย ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นการสะท้อนถึงความเหมาะสมของการทำงานรวมถึงสภาพแวดล้อมของงานที่บุคคลนั้นมองหา

 

describes personality from the inside - the core goals, values, drivers, and interests that determine what we desire and strive to attain. By assessing values, you can understand what motivates candidates to succeed, and in what type of position, job, and environment they will be the most productive.

LEADERSHIP COACH PROFILE
Hogan Assessment ได้ทำการอบรมให้กับผู้ใช้งานเครื่องมือ Hogan เป็นจำนวนมากกว่า 100,000 คนแต่มีแค่ 50 คนที่ Hogan Assessment ได้เชิญให้มาร่วมทดสอบความรู้ในการใช้เครื่องมืออย่าง Hogan รวมทั้งทักษะทางด้าน Coaching รวมถึงความรู้ความเข้าใจที่ฐานะที่ปรึกษาองค์กรเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ Hogan Coaching Network ซึ่ง CEO ของทาง ADGES ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ เป็นคนไทยเพียงคนเดียวและเป็นคนเอเชียในจำนวนสามคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Hogan Coaching Network

Hogan has certified over 100,000 Hogan Practisioners but only a handful of experience coaches and consultants that successfully satisfied the stringent requirements and certification processes to be part of the prestigest group of Hogan Coaching Network. Our CEO, Dr. Nattavut Kulnides, is the only Thai and very few in Asia who are the member of Hogan Coaching Network since 2019.
CONTACT US:
ADGES
The Reserve
78/114 Sukhumvit 61
Klongton Nue, Wattana
Bangkok 10110
THAILAND
Tel: +662-044-0009
Mobile: +6688-028-1111
E-Mail: info@adges.net
LINE ID: adges
FOLLOW US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
NK HCN.png
Screen Shot 2021-05-20 at 3.18.43 PM.png
HOGAN COACHING NETWORK (HCN)
The Hogan Coaching Network (HCN) เป็นกลุ่มของโค้ชและที่ปรึกษามืออาชีพ ที่มีประสบการณ์และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาเครื่องมืออย่าง Hogan Assessment ไปใช้ในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

The Hogan Coaching Network (HCN) is a group of highly professional, well-credentialed, broadly experienced consultants who are carefully screened to ensure that they are experts not only in the Hogan inventories but in coaching and consulting as well, especially at senior management and executive levels.
HOGAN EXTENDED COACHING OPTIONS
Extended Coaching

For mid-level, executive-level, and executive-level high potential leaders

เป็นการทำ Coaching โดยใช้เวลาตั้งแต่ 3-12 เดือน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเชิงกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลในเรื่องของแบบประเมินนทางจิตวิทยารวมทั้งการใช้ข้อมูล 360 องศา เพื่อสะท้อนถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดย Coach จะทำการสร้างเป้าหมายในการพัฒนาทั้งในเรื่องทักษะรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพและความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีขึ้น

Offered in 3-, 6-, and 12-month timelines, our Extended Coaching engagements focus on building strategic self- awareness by tying discoveries found in Assessments and 360 data to behaviors and decisions made at work. Our coaches create a framework for skills building and goal-oriented personal development by working with coachees to understand their unique job context and desired outcomes.

High Potential Coaching

For mid-level high potential leaders

เป็นการทำ Coaching โดยใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ในการสร้าง Coaching Dialog กับกลุ่ม Talent ขององค์กร โดยใช้ของมูลในส่วนของแบบประเมินทางจิตวิทยารวมทั้งข้อมูลอย่าง 360 องศา เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของบุคลิกลักษณะและมุมมอง (Reputation) ที่ผู้อื่นมีต่อ Talent เพื่อสร้างแนการพัฒนาเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในองค์กรและงานที่รับผิดชอบ

Offered as a 3-month engagement, High Potential Coaching is targeted for mid-level leaders who display promising performance. Coaches incorporate Hogan assessment results with 360 data to construct a reputational landscape for the coachee. High potential leaders will work alongside their coach to build a development plan with action steps to increase effectiveness and foster success.

For mid- and executive-level leaders in a new position at current or new company

Hogan's Onboarding Coaching ถูกออกแบบมาให้ช่วยผู้บริหารในองค์กรได้สามารถปรับตัวให้เข้ากับตำแหน่งใหม่ที่เพิ่งได้รับ รับถึงการรับมือกับสภาพความกดดันที่มีมาจากตำแหน่ง ทีมงาน รวมถึงองค์กร Coach จะรวมทำงานโดยใช้เวลประมาณ 6 เดือนในการสร้างเป้าหมายในการปรับตัวเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ รวมถึงการเน้นยำ้ในเรื่องของจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่มองข้าม รวมถึงพฤติกรรมอันไม่พึ่งประสงค์ที่มาจากสถานการณ์ที่กดดัน รวมถึงทักษะใหม่ที่ต้องการพัฒนา

With the urgent demands bombarding leaders from day one, there’s no such thing as a honeymoon period for a leader in a new role. Hogan’s Onboarding Coaching is designed to help leaders accelerate their acclimation to their new position and create a path for early and long-term success. Offered as a 6-month engagement, this coaching program outlines critical objectives and performance expectations of the role and provides strategies for building effective stakeholder relationships. Coaches will work with the leader to identify specific goals and action items that focus on key strengths to leverage, derailers to rein in, and new skills to develop.
Click HERE to learn more about Hogan Coaching Network and what we offer.
FOLLOW US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon