The Ultimate Guide To Personality Assessmentคู่มือเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องแบบทดสอบบุคลิกลักษณะ (Personality Assessment)


บุคลิกลักษณะ คือแรงผลักดันในด้านพฤติกรรมของมนุษย์ Hogan Assessment เป็นผู้ออกแบบ Personality Assessment ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำของโลกมากที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุด Hogan ได้ศึกษาศาสตร์แห่งบุคลิกลักษณะและได้เริ่มการใช้แบบทดสอบบุคลิกลักษณะในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น โดยแบบทดสอบของ Hogan จะทำการวัดในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นจุดแข็ง จุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง และคุณค่าภายในจิตใจที่บุคคลยึดถือและให้ความสำคัญ


บุคลิกลักษณะคืออะไร (What Is Personality?)


แม้คำนิยามของคำว่าบุคลิกลักษณะจะมีอยู่มากมาย แต่มุมมองของ Hogan ในเรื่องนี้มาจากทฤษฎีสังคมวิเคราะห์ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และจิตวิทยาวิวัฒนาการ


ทฤษฎีสังคมวิเคราะห์กล่าวว่า ตามธรรมชาติแล้วมนุษย์มีลักษณะเฉพาะทางสังคม ผู้คนมักอยู่ร่วมกันเป็น กลุ่มเสมอ ซึ่งนั่นทำให้เกิดลำดับชั้นโครงสร้างของอำนาจและมีผู้นำที่ถูกกำหนดไว้ชัดเจน ผู้คนต้องการระบบที่มีความหมาย เช่น ศาสนา ปรัชญา หรือวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจโลกใบนี้ และผลจากทั้ง 3 สิ่งนี้ทำให้เกิดแรงจูงใจขึ้น 3 ประการ คือ

  • ความเข้ากันได้กับผู้อื่น (เช่น การร่วมมือกัน)

  • การนำหน้าผู้อื่น (เช่น การแข่งขัน)

  • และการค้นหาความหมายของบางสิ่งบางอย่าง

"บุคลิกลักษณะคือการกำหนดวิธีการทำงานของผู้คน เพื่อให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย และขอบเขตของเป้าหมายที่พวกเขาสามารถทำได้"

โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการที่เป็นตัวกำหนดบุคลิกลักษณะของคนเรา คือ ตัวตน (Self) ชื่อเสียง (Reputation) และทักษะทางสังคม (Social Skill)

ตัวตน (Self) คือเรื่องราวที่เราบอกเล่าเกี่ยวกับตัวเองว่าเราคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน แม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องการรับรู้ที่อาจทำให้เราเข้าใจผิด โดยเรามักมองตัวเองดีกว่าความเป็นจริง ประเมินความสามารถตัวเองไว้สูงหรือคาดหวังมากเกินไป


ในทางกลับกัน ชื่อเสียง (Reputation) คือสิ่งที่คนอื่นมองเรา และนั่นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและทักษะทางสังคมของเรา ชื่อเสียงคือสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเราเป็น ความสำเร็จในการทำงานขึ้นอยู่กับชื่อเสียง และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการทดสอบบุคลิกลักษณะที่ดีที่สุดด้วยเมื่อเวลาผ่านไปบุคลิกลักษณะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ (Does Personality Change Over Time?)


การเปลี่ยนแปลงของบุคลิกลักษณะอาจเกิดขึ้นได้ แต่ความเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปอย่างช้าๆ พฤติกรรมของบุคคลสามารถเปลี่ยนได้ในแต่ละวันอยู่แล้ว แต่สำหรับบุคลิกลักษณะนั้นเป็นรูปแบบของพฤติกรรมที่มีความสม่ำเสมอคงที่แม้เวลาผ่านไปลองนึกถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเพื่อให้เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงบุคลิกลักษณะได้ง่ายขึ้น ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถคาดเดาอากาศในแต่ละวันได้อย่างแม่นยำ แต่การทำนายสภาพอากาศโดยแบ่งเป็นเขตภูมิภาคและแบ่งตามฤดูกาลนั้นทำได้ง่ายกว่ามาก

"เช่นเดียวกับสภาพอากาศในแต่ละวัน พฤติกรรมของคนเราสามารถเปลี่ยนไปตามบริบทต่างๆ ได้ แต่บุคลิกลักษณะเปรียบเหมือนอากาศในแต่ละเขตภูมิภาคและแต่ละฤดู ซึ่งต้องใช้เวลาจึงจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลง"

ลองคิดเกี่ยวกับ Development Coaching บุคคลอาจมีชื่อเสียงด้านพฤติกรรมบางอย่าง แต่หลังจากผ่านการ Coaching พฤติกรรมเหล่านั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ เพียงต้องใช้เวลาก่อนที่คนอื่นๆ จะทันสังเกตเห็น และการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะไม่เปลี่ยนไปจากธรรมชาติของตัวเองมากนัก บุคลิกลักษณะคือสิ่งที่ค่อนข้างมั่นคง นั่นคือ เมื่อคนเราถึงแต่ละช่วงวัยแล้ว บุคลิกลักษณะจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไรนัก

"คะแนนการทดสอบบุคลิกลักษณะจะค่อนข้างคงที่เมื่อประเมินโดยแบบทดสอบที่มีโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาอย่างดี คนที่เข้ารับการทดสอบบุคลิกลักษณะซ้ำอีกครั้งอาจได้ผลลัพธ์ที่คล้ายกันเกือบตลอดเวลา"

แต่หากใช้แบบทดสอบที่ไม่ได้มีการออกแบบมาอย่างดีแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง แต่ก็เช่นเดียวกับคะแนนของการทดสอบประเภทอื่นๆ เช่น การทดสอบความสามารถในการรู้คิด (Cognitive Ability Test) หรือการทดสอบทางการแพทย์บางอย่าง เช่น การทดสอบวัดความดัน (Blood Pressure) คะแนนการทดสอบบุคลิกลักษณะเองก็อาจมีความผันผวนได้ แม้จะทำสอบซ้ำในช่วงเวลาที่ห่างกันไม่นานก็ตาม


Hogan พบว่าความผันผวนของคะแนนในการทำแบบประเมินอีกครั้งจะอยู่ที่ประมาณ 2 Percentiles จากเกณฑ์ปกติ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงระดับนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการตีความบุคลิกลักษณะโดยรวม ในความเป็นจริงแล้วเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น มักเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของวิธีการ ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลแบบทดสอบบุคลิกลักษณะสร้างขึ้นอย่างไร (How Are Personality Tests Made?)


Hogan ทุ่มเทเวลาให้กับการคิดเกี่ยวกับความแตกต่างของตัวตน (Self) และชื่อเสียง (Reputation) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำผลลัพธ์มาใช้ในวงการธุรกิจ


ตัวตน (Self) หรือสิ่งที่เราคิดเกี่ยวกับตัวเอง มีความเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งและส่วนใหญ่คนเรามักคิดเข้าข้างตัวเอง ดังนั้นมันจึงไม่ใช่พื้นฐานที่ดีในการนำมาสร้างแบบทดสอบบุคลิกลักษณะ


ชื่อเสียง (Reputation) หรือสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับตัวเรานั้นมีความเสถียรและมีประโยชน์มากกว่าเมื่อนำมาสร้างแบบทดสอบบุคลิกลักษณะที่ช่วยทำนายประสิทธิภาพการทำงาน

"ตัวช่วยทำนายพฤติกรรมในอนาคตที่ดีที่สุด ก็คือการทำนายพฤติกรรมในอดีต และเนื่องจากชื่อเสียงเป็นตัวสะท้อนถึงพฤติกรรมในอดีต ชื่อเสียงจึงเป็นสิ่งที่ช่วยทำนายพฤติกรรมในอนาคตได้ดีที่สุดด้วย"

Hogan ตรวจสอบความถูกต้องของแบบทดสอบโดยการให้กลุ่มตัวอย่างเข้ารับการทดสอบนั้น จากนั้นได้สอบถามคนอื่นๆ ที่รู้จักกับผู้ทำแบบทดสอบ เช่น เพื่อนร่วมงานและผู้จัดการเพื่ออธิบายว่าพวกเขาเป็นอย่างไร เรานำข้อมูลการประเมินและคะแนนของผู้สังเกตการณ์และข้อมูลการประเมิน 360 องศามาเก็บไว้ในฐานข้อมูลร่วมกับข้อมูลบุคลิกลักษณะจากผู้คนนับล้าน เมื่อมีใครสักคนทำแบบทดสอบของ Hogan โดยสามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อทำนายว่าคนๆ นั้นสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้หรือไม่ พวกเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรในการทำงาน และแม้แต่เรื่องที่พวกเขาจะชอบงานที่ทำหรือไม่ด้วยแบบทดสอบบุคลิกลักษณะทำนายประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างไร

(How Do Personality Tests Predict Job Performance?)


แบบทดสอบบุคลิกลักษณะควรวัดผลบุคลิกลักษณะจากมุมมองของชื่อเสียง (Reputation) ซึ่งเป็นแนวโน้มว่าผู้อื่นอธิบายเกี่ยวกับตัวเราอย่างไร ชื่อเสียงคือชุดพฤติกรรมในอดีตและปัจจุบันที่ผู้คนนิยามให้แก่กัน

"Hogan รู้ว่าชื่อเสียง (Reputation) จะสามารถบ่งชี้และทำให้คาดการณ์ประสิทธิภาพการทำงานในอนาคตที่ดีที่สุด และพบว่าบุคลิกลักษณะช่วยให้สามารถอธิบายลักษณะและพฤติกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานที่สำคัญได้"

เช่น ความยืดหยุ่น กลยุทธ์ การตระหนักรู้ในตนเอง และการทำงานร่วมกัน เป็นต้น


แบบทดสอบบุคลิกลักษณะของ Hogan อ้างอิงจากงานวิจัยที่ใช้เวลาหลายทศวรรษเกี่ยวกับจิตวิทยาบุคคลและการวัดผล ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์จากภายนอก ในแบบทดสอบยังรวมถึงการปฏิบัติงานและการให้คะแนนจากเพื่อนร่วมงาน ซึ่งทำให้สามารถอธิบายแนวโน้มชื่อเสียงของผู้สมัครงานได้ว่าจะเป็นอย่างไรในที่ทำงาน


นอกจากนี้ ยังมีการเปรียบเทียบคะแนนของผู้สมัครงานที่ทำแบบทดสอบกับคนอื่นๆ อีกนับพันคนเพื่อพิจารณาว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีพฤติกรรมในที่ทำงานอย่างไร ด้วยการใช้การวิจัยด้านการวิเคราะห์งานซึ่งออกแบบโดยนักวิิจัยของ Hogan นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างโปรไฟล์บุคลิกลักษณะเพื่อพิจารณาว่าผู้สมัครจะเข้ากันได้กับวัฒนธรรมองค์กร หรือบทบาทหน้าที่ของพวกเขาในองค์กรหรือไม่ได้อีกด้วยแบบทดสอบบุคลิกลักษณะมีความถูกต้อง แม่นยำ หรือไม่ อะไรเป็นข้อมูลยืนยันความถูกต้อง (Are Personality Tests Accurate? What Is Validity?)


แบบประเมินด้านบุคลิกลักษณะนั้น คือเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์ว่าบุคคลจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง ซึ่งไม่ใช่ทุกแบบประเมินบุคลิกลักษณะทุกแบบประเมินจะมีความถูกต้องแม่นยำ เนื่องจากในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบบประเมินนั้นยังมีอีกมายมายที่ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และยังมีแบบประเมินบุคลิกลักษณะอีกมากมายที่ไม่ได้ประเมินในสิ่งที่ได้กล่าวอ้างไว้