• ADGES

'If you want to improve your performance, don't ask for Feedback - ask for Advice' said HBR
การได้รับคำแนะนำจากคนอื่น จะช่วยให้คุณปรับปรุงการทำงานของคุณให้ดีขึ้น มากกว่าการได้รับ Feedback ได้อย่างไร


นักวิจัยจาก Harvard Business School ได้แนะนำไว้ว่า ถ้าเราได้คำแนะนำจากคนอื่น จะช่วยให้เราปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้มากกว่าการได้รับ feedback เนื่องจากการให้ feedback นั้น มีข้อมูลที่ไม่ชัดเจน และส่วนใหญ่เป็นการตอบอย่างสุภาพ โดยไม่แสดงถึงความคิดเห็นที่แท้จริง ซึ่งทำให้เราไม่สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาตัวเองต่อไปได้


เหตุผลของการได้รับคำแนะนำ ดีกว่าการได้รับ Feedback


นักวิจัยได้ทำการสำรวจกับกลุ่มประชากรจำนวน 200 คน ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสมัครงาน โดยให้กลุ่มหนึ่งแสดงความคิดเห็นในลักษณะการให้ feedback ว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกับการสมัครงานนั้น ในขณะที่อีกกลุ่มให้ความคิดเห็นในลักษณะเป็นการให้คำแนะนำ ซึ่งผลออกมาพบว่า ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มคนที่ให้ feedback นั้น เป็นข้อมูลที่ไม่มีความชัดเจน และโดยส่วนใหญ่เป็นการชื่นชมมากกว่า ไม่สามารนำไปปรับใช้และต่อยอดให้เกิดการพัฒนาตัวเองได้


ซึ่งต่างจากกลุ่มคนที่นักวิจัยได้ขอให้พวกเขาให้คำแนะนำ โดยข้อมูลที่ได้จากกลุ่มนี้สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาได้จริงต่อไป โดยมีข้อมูลที่ระบุถึงจุดหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และได้ให้คำแนะนำวิธีการที่จะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไร ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้ก็สอดคล้องกับผลของการวิจัยอีก 3 ฉบับ ที่ได้ให้ผลลัพธ์ในลักษณะที่คล้ายกัน นั่นคือ การได้รับคำแนะนำจากคนอื่นจะเกิดประโยชน์ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตัวเองได้ มากกว่าการได้รับ feedback


ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณ present งานเสร็จสิ้นแล้ว และคุณได้ขอให้ผู้ฟังให้ feedback กับคุณ การให้ feedback ของพวกเขานั้นมักออกมาในลักษณะของการสังเกตการณ์มากกว่า และประเมินว่าคุณได้ present งานออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหน แต่ในการให้ feedback นั้น จะไม่ได้มาพร้อมกับคำแนะนำว่าคุณจะสามารถปรับปรุงการ present ของคุณในครั้งต่อไปให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง

ในทางกลับกัน หากคุณขอคำแนะนำจากคนอื่น แทนการขอ feedback นั้น ก็หมายความว่าคุณเองพร้อมแล้วที่จะเปิดใจรับฟังคำแนะนำ เพื่อให้สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาตัวเองต่อไปให้ดียิ่งขึ้น คุณได้ลดกำแพงของคุณลง และเปลี่ยนมาเป็นความพยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น และผู้ที่ให้คำแนะนำกับคุณเมื่อได้เห็นความพยายามและความตั้งใจของคุณแล้ว พวกเขาก็จะพยายามช่วยคุณอย่างเต็มที่เช่นกัน


สิ่งสำคัญที่อยากฝากไว้เมื่อคุณอยู่ในฐานะผู้ให้คำปรึกษา หรือที่ปรึกษา หากผู้เรียน หรือ coachee ของคุณ ได้ขอคำแนะนำจากคุณในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คุณควรเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามกับผู้เรียน ซึ่งเป็นคำถามที่จะช่วยให้พวกเขาได้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของตัวเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในประเด็นของการทำ coaching นั้น มากกว่าที่คุณจะให้คำแนะนำต่างๆ ออกไป ผ่านขั้นตอนการให้คำแนะนำทั่วไป


คุณสามารถลองนำคำแนะนำจากบทความนี้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณ จะเห็นว่าการได้รับคำแนะนำนั้น มีประโยชน์และดีกว่าการได้รับ feedback อย่างไร


Source: www.inc.com

17 views0 comments

Recent Posts

See All