• ADGES

Recruitment Solution for Small and Medium Enterprises

Updated: Mar 30, 2021ในการสรรหาพนักงานเข้าสู่องค์กร (Recruitment) เป็นขบวนการที่เราต้องให้ความสำคัญในสามปัจจัย ก็คือ


1. คุณภาพของขบวนการสรรหา (Quality)

2. ความยุติธรรม (Fairness)

3. ประสิทธิภาพของขบวนการ (Efficiency)ดังนั้นการนำเอาเครื่องมืออย่างแบบประเมินทางจิตวิทยา (Psychometric Assessment) มาใช้ในขบวนการจะช่วยทำให้องค์กรสามารถสร้างขบวนการสรรหาที่บรรลุถึงสามปัจจัยดังกล่าว แต่ในอดีตการนำเอาเครื่องมือแบบจิตวิทยามาใช้มีความซับซ้อน มีราคาสูง และบ่อยครั้งเมื่อองค์กรไม่ได้มีความเข้าใจในตัวเครื่องมืออย่างจริงจัง ย่อมสร้างความสับสนแต่เกิดคำถามถึงความเหมาะและความถูกต้องของเครื่องมือ หรือไม่ทาง HR อาจจะนำเอาแบบประเมินที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำ Recruitment ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ตรงและไม่ได้ตอบโจทย์องค์กรจริงๆ


Hogan Talent เป็นแบบประเมินที่ทาง Hogan ได้ออกมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก ในเรื่องของการใช้งานที่ง่าย ความสามารถในการเลือก competency ที่เราต้องการจะประเมิน การสรุปเป็นคะแนนเพื่อแสดงถึงระดับของความเหมาะสมในกรณีนำไปใช้เปรียบเทียบกับผู้สมัครหลายๆคน การแนะนำคำถามที่ทางองค์กรควรจะถามเพื่อสะท้อนถึงศักยภาพของผู้สมัครหรือข้อควรระวังเป็นพิเศษ และที่สำคัญ ราคาของ Hogan Talent มีราคาไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้จากการรับพนักงานที่ตรงกับความต้องการขององค์กร ถือว่าคุ้มค่า เพราะเราแทบกันดีว่าต้นทุนของการรับพนักงานที่ไม่ตรงทั้งในเรื่องของ Job-Fit และ Culture-Fit มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อองค์กร


โดยการใช้ Hogan Talent องค์กรสามารถกำหนดตัวแปรดังต่อไปนี้เพื่อให้การสรรหาตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่สุด

  1. ตำแหน่งที่ต้องการสรรหา

  2. Competency ที่ต้องการ อาจจะมาจากการกำหนดเองหรือใช้ Competency ที่แนะนำจากทางระบบและฐานข้อมูลของ Hogan เอง

  3. ผู้สมัครหรือ Candidate ที่ต้องการที่จะให้ส่ง On-line Assessment ไปให้

  4. ในกรณีที่ส่ง On-line Assessment ไปให้ผู้สมัครมากกว่าหนึ่งคน ทางระบบจะสามารถสร้างรายงานเปรียบเทียบให้ได้

  5. ทาง ADGES จะสร้าง Report ที่มีรายระเอียดในเรื่องของคะแนนตาม Competency ที่ได้ระบุไว้ รวมถึงคะแนนรวม ในรายงานจะมีก่ีรระบุถึงข้อคำถามในลักษณะ Behavior-Base Interview ที่สามารถนำมาใช้ได้

VDO นี้จะอธิบายถึงการใช้ง่าย Hogan Talent ซึ่งทาง ADGES ที่เราเป็นพันธมิตรกับทาง Hogan Assessment มาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของ Hogan Coaching Network ทางเราสามารถทำงานกับองค์กรลูกค้าเพื่อช่วยในการดำเนินการส่ง invitation ให้ผู้สมัคร การออกแบบ competency ที่เหมาะสม การดึง individual และ group report


ตัวอย่าง Hogan Talent Report สามารถ Download ได้ที่ LINKสนใจที่จะใช้ Hogan Talent ติดต่อเรา e-mail: info@adges.net หรือ โทร 088-028-1111

159 views0 comments