Creating a Purpose-Driven Organization

Updated: Mar 2, 2021สร้างสรรค์องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยจุดมุ่งหมาย


เมื่อเกิดวิกฤตครั้งใหม่ในเรื่องของทั้ง COVID รวมถึงกระแสของ Digital Disruption ทำให้องค์กรและพนักงานต่างกลับมาทบทวนในเรื่องของเป้าหมายในการใช้ชีวิตรวมถึง Purpose ในการที่เราตื่นขึ้นมาทุกๆวันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งไหนกันแน่ ดังนั้นจึงไม่ใช้เป็นเรื่องแปลกที่องค์กรต่างลุกขึ้นมาพูดถึงเรื่อง Purpose หรือความต้องการที่จะตอบคำถามของพนักงานในองค์กรที่ว่าเรามีเป้าหมายในการทำงานและเป้าหมายชีวิตอย่างไร


เพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องกระแสของการนำเรื่อง Purpose-Driven Organization ที่เริ่มที่จะเห็นองค์กรในประเทศไทยต่างตื่นตัวขึ้นมาเพื่อพยายามที่จะระบุถึง Purpose ขององค์กร ทาง CEO ของ ADGES ดร.ณัฐวุฒิ กลนิเทศ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักวิชาการและผู้บริหาร รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และ คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคคมบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เห็นภาพการนำเอาแนวคิดเรื่อง Purpose-Driven Organization ไปใช้ในองค์กร โดยใช้ platform อย่าง Clubhouse เพื่อสร้างวงพูดคุยสนทนาโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งองค์กรและองค์กรต่างชาติและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมในการสนทนา โดยสามารถสรุปใจความของการพูดคุยมาผสมกับบทความจาก Harvard Business Review ดังนี้


เมื่อพนักงานในองค์กร รู้สึกไม่มีส่วนร่วมและทำงานออกมาได้ไม่ดี ปฏิกิริยาของผู้จัดการหลายคนคือหาทางเพิ่มเบี้ยขยัน (incentives) และเพิ่มการควบคุมกำกับดูแล แต่บ่อยครั้งก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้น จาก สมมติฐานแนวความคิดที่บอกว่าพนักงานก็มองแค่ผลประโยชน์ของตัวเอง และจะไม่พยายามทำอะไรนอกเหนือไปกว่าสิ่งระบุไว้ในสัญญาจ้าง

แต่ในการแข่งขันในปัจจุบันพนักงานต้องการมากกว่าค่าตอบแทน แต่ต้องการที่ตอบคำถามส่วนตัวว่าการทำงานได้ตอบโจทย์เรื่องของเป้าหมายใยการใช้ชีวิตหรือเขาสามารถสร้างสิ่งที่ดีให้กับตัวเอง ผู้อื่น และองค์กรอย่างไรบ้าง ดังนั้น การเปลี่ยนองค์กรที่ผลักดันโดยจุดมุ่งหมายที่มั่นคงและชัดเจน เป็นวิธีที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ และจะแสดงให้เห็นว่าพนักงานสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างไร และองค์กรมองเห็นคุณค่าในตัวพวกเขา ถ้าองค์กรทำเช่นนั้นได้ พนักงานก็จะทำสิ่งใหม่ๆ มุ่งมั่นในการเรียนรู้ และทำเพื่อองค์กรได้มากอย่างน่าประหลาดใจทีเดียว

“งานที่สำคัญที่สุดของผู้นำ คือ การเชื่อมผู้คนสู่จุดมุ่งหมายขององค์กร”

ทุกองค์กรสามารถที่จะดึงเอาศักยภาพที่ซ้อนเร้นออกมาได้


ผู้นำมีทางเลือกในการตัดสินใจว่าต้องการที่จะเพิ่มการควบคุมและเข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตามที่หวังไว้ หรือจะลองปรับองค์กรด้วยการกำหนดจุดมุ่งหมายที่แท้จริงและชัดเจน ให้สอดคล้องกับสิงที่จำเป็นกับธุรกิจจริงๆ และให้จุดมุ่งหมายนั้นจะคอยนำทางผู้นำในการตัดสินใจ ซึ่งถ้าทำสิ่งนี้ได้สำเร็จ พนักงานก็จะริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ใส่ใจในการเรียนรู้ในเชิงให้ลึกซึ้งมากขึ้น กล้าที่จะเสี่ยง และตั้งใจทำงานมากขึ้นอย่างน่าประหลาดใจทีเดียว

"เมื่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้แทรกซึมเข้ากับกลยุทธ์ของธุรกิจ การตัดสินใจ ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ต่อส่วนรวมกลายมาเป็นสิ่งเดียวกัน มีแรงผลักดันในเชิงบวกจากเพื่อนร่วมงาน พนักงานก็จะเกิดแรงพลังใหม่ๆ อีกครั้ง มีการร่วมมือกันมากขึ้น เรียนรู้ได้เร็วขึ้น และผลการทำงานก็สูงขึ้น"

สร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยจุดมุ่งหมายได้อย่างไร


1. สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน (Envision an inspired workforce)


นายจ้างมักจะพบกับ ปัญหาอันเกิดจากจุดมุ่งหมายในการทำงานที่ต่างกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (principal-agent problem) ซึ่งเป็นมาตรฐานโมเดลทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ขององค์กรกับพนักงาน โดยมีแนวคิดพื้นฐานว่า นายจ้าง (principle) และ พนักงาน (agent) ได้ตกลงเซ็นสัญญาจ้าง ผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัตงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนจำนวนหนึ่ง พวกเขาอาจจะพยายามอยู่บ้างแต่จะไม่มากไปกว่านั้น เนื่องจากเห็นว่าความพยายามนั้นคือต้นทุนส่วนบุคคล พนักงานจะทำงานออกมาได้ไม่ดีจนกว่านายจ้างจะมีเงินพิเศษ หรือมีเงินรางวัลให้ และนายจ้างก็จะมีระบบควบคุมเข้ามาใช้เพื่อหยุดหรือลดพฤติกรรมเช่นนั้น


หากผู้นำสามารถค้นหาตัวอย่างที่ดีๆ ในองค์กร ไม่ว่าเป็นคน ทีมงาน หน่วยงานหรือแผนก ที่ทำงานออกมาได้ดีกว่าบรรทัดฐานทั่วไป มาเป็นตัวตัวอย่าง ก็จะทำให้คนอื่นเกิดแรงบันดาลใจ ผู้นำควรมองหาสิ่งนั้นให้พบ ค้นหาวัตถุประสงค์ที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดสิ่งต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร


2. ค้นพบจุดมุ่งหมาย (Discover the Purpose)


ในบริษัทน้ำมันระดับโลกแห่งนึ่ง CEO ได้ขอให้พนักงานให้คำนิยามหรือบอกถึงจุดมุ่งหมายขององค์กร ที่สื่อให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ ภารกิจ และคุณค่าต่างๆ ที่พวกเขาลองสรรคหามาได้


จะเห็นว่าพนักงานนั้นได้ใช้ความคิด (Head) ในการคิดค้นหาวัตถุประสงค์ใหม่ๆ เพื่อให้ฟังดูน่าประทับใจ แต่ไม่ได้สร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาเลย แท้จริงแล้วสิ่งนั้นมีอยู่ในตัวพนักงานอยู่แล้ว และอยู่ในองค์กร ซึ่งผู้นำสามารถค้นพบได้เมื่อผู้นำแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ ด้วยการรู้สึกและการเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของพนักงาน โดยผ่านการตั้งคำถามที่จะกระตุ้นให้พวกเขาเผยออกมา การฟัง และการสะท้อนความรู้สึกออกมา

"การกำหนดและอธิบายวัตุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายขององค์กรให้ชัดเจน จะสามารถช่วยให้พนักงานโฟกัส มีความมุ่งมั่น รู้สึกมีส่วนร่วมกับองค์กร และให้ความร่วมมือในการทำงาน"

3. ให้ความสำคัญกับจุดมุ่งหมายที่แท้จริงขององค์กร (Recognize The Need For Authenticity)


การตั้งจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนั้นได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างมาก หากผู้นำไม่เชื่อมั่นและไม่เห็นความสำคัญในด้านนี้ มักจะได้รับแรงกดดันจากผู้คนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรรมการของบริษัท นักลงทุน และพนักงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทด้วย


เมื่อบริษัทประกาศถึงจุดมุ่งหมายและค่านิยมของบริษัท แต่คำเหล่านั้นไม่ได้ทำให้ผู้บริหารปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ประกาศออกไป จะทำให้เกิดข้อสงสัย และพนักงานก็จะไม่มีความเชื่อมั่นและไม่คล้อยตาม ซึ่งจะยิ่งส่งผลเสียอย่างมากต่อองค์กร


4. สร้างจุดมุ่งหมายที่แท้จริง สู่ความมั่นคงและมุ่งมั่น (Turn The Authentic Message Into A Constant Message)

Tony Meola เมื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกปฏิบัติการผู้บริโภคในอเมริกาของ Bank of America เขาเล่าถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค ต่อการเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานของ Bank of America ปัจจัยเหล่านั้น คือ วัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งความซับซ้อน และความต้องการในการแข่งขัน


Meola เอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นด้วยการอธิบายจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของแผนกของเขาอย่างชัดเจน นั่นคือ การทำให้การปฏิบัติงานในแผนกดำเนินไปอย่างดีเยี่ยมที่สุดและไม่ยอมให้แรงกดดันใดๆ มาเป็นเป็นอุปสรรค เขาเน้นย้ำถึงทักษะในการปฏิบัติงานและภาวะผู้นำในระหว่างการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน และได้นำสิ่งที่เขาเน้นย้ำมาอยู่ในทุกๆ การสนทนาพูดคุย ทุกการตัดสินใจ และทุกปัญหาที่ทีมงานของเขาพบเจอ ด้วยการตั้งคำถามกับทีมงานเสมอว่า สิ่งนี้จะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นหรือไม่ เมื่อคุณยึดสิ่งนั้นไว้อย่างมั่นคงและแน่วแน่ และไม่อ่อนไหว สิ่งมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้น เมื่อจุดมุ่งหมายดำเนินไปด้วยสติ รอบคอบ เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม และองค์กรก็จะเริ่มดำเนินงานได้ดีในระดับที่สูงขึ้น ขั้นตอนต่างๆ ก็จะง่ายขึ้น และยั่งยืน ผู้คนเริ่มมองหาทางออกที่ยั่งยืนมากกว่าตัววัดและมาตรการเพียงชั่วคราว

"เมื่อผู้นำสื่อสารวัตถุประสงค์ที่แท้จริงและแสดงออกอย่างมั่นคง พนักงานจะซึมซับและเชื่อในวัตถุประสงค์นั้นที่ได้สื่อสารออกมา เมื่อการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากระดับบนขององค์กรก็จะส่งผลให้ระดับล่างปฏิบัติตาม"