• ADGES

Accelerating Team Effectiveness in the COVID-19 WorldAccelerating Team Effectiveness in the COVID-19 World


เร่งสร้างประสิทธิภาพของทีม ในช่วง COVID-19


มนุษย์เราเป็นสัตว์โลกที่มีพฤติกรรมต่างๆ ที่ทำให้คุ้นชินจนกลายเป็นนิสัย และให้ความคุ้นชินในชีวิตประจำวันเหล่านั้นในการช่วยจัดการกับตารางงานอันแสนวุ่นวายได้ แต่เมื่อกิจวัตรประจำวันของเราได้เปลี่ยนไป ทำให้เราต้องปรับตัวเอง ต้องหาแนวทางและสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ขึ้นมา เพราะหากเราไม่ปรับตัว ก็จะเสี่ยงกับการเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีประสิทธิผล หรือเดินออกจากเป้าหมายที่วางไว้ก็เป็นได้


การแพร่เชื้อของ COVID-19 นั้น ได้ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความท้าทายต่อการทำงานของทีมในแง่มุมต่างๆ เช่น

 1. ทีมที่เคยทำงานร่วมกัน ปัจจุบันอาจต้องมีการแยกย้าย และทำงานบนโลกเสมือนจริงแทน

 2. ทีมได้ลดสมาชิก หรือมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามา เนื่องจากการปลดพนักงาน หรือมีการปรับโครงสร้างองค์กร

 3. ทีมงานต้องเว้นจากแผนธุรกิจประจำปีไว้ก่อน และหันมาโฟกัสและทุ่มเทกับสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนใหม่ๆ

 4. ไม่ว่าจะด้วยความท้าทายหรืออุปสรรคใดๆ ที่ทีมงานกำลังเผชิญอยู่

"การใช้เวลาในการปรับคุณค่า (Values) และบรรทัดฐาน (Norms) ของทีม มีข้อตกลงร่วมกันในการปรับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติต่อกัน รวมทั้งความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว จะทำให้ความสามารถที่แตกต่าง ซึ่งเป็นจุดแข็งของทีมนั้นยังคงอยู่ สามารถดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการแข่งขัน"

โดยการได้ใช้เวลาร่วมกันนั้นจะทำให้ความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยกลายเป็นความคุ้นเคยขึ้นมาได้การเร่งสร้างประสิทธิภาพของทีม (Accelerating Team Effectiveness)


เราเชื่อว่าเครื่องมือต่อไปนี้จะสามารถเร่งความมีประสิทธิภาพของทีมในระยะยาวได้


รับรู้ถึงผลกระทบ (Acknowledge the Impact)

 • การแพร่ระบาดขอเชื้อโรคในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวอย่างไรบ้าง

 • การแพร่ระบาดขอเชื้อโรคในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อทีมงานอย่างไรบ้าง

"ทีมงานจะต้องร่วมสร้างพื้นที่ให้กับสมาชิกในทีมรู้สึกปลอดภัย เพื่อให้พวกเขายอมรับว่าสิ่งต่างๆ นั้น ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนี้"

ซึ่งผลกระทบต่อสมาชิกในทีมแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไป ยิ่งไปกว่านั้น การที่ต้องห่างหายจากการได้เคยพบปะพูดคุยกันและได้ทำงานร่วมกัน มาเป็นการทำงานบนโลกเสมือนจริง ก็มีแนวโน้มจะทำให้เกิดความท้าทายต่างๆ ที่ทีมงานจะต้องเอาชนะให้ได้ ขอให้ยอมรับต่อความท้าทายเหล่านั้น และสร้างความเชื่อใจซึ่งกันและกันอีกครั้งด้วยการหาเวลาในการพูดคุยกันอย่างเปิดใจ


ทบทวนคุณค่าของทีม และวัฒนธรรมที่คุณค่านั้นได้สร้างขึ้น (Revisit Team Values and the Culture Values Create)


 • วัฒนธรรมของทีมเป็นอย่างไร ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในครั้งนี้

 • ปัจจุบันนี้ วัฒนธรรมของทีมเป็นอย่างไรบ้าง

 • วัฒนธรรมของทีมควรต้องเป็นอย่างไรในอนาคต

สมาชิกในทีมทุกคนมีคุณค่าที่ของตัวเองได้ยึดถือไว้ ที่คอยนำสู่แนวทางในการปฏิบัติต่างๆ

"เมื่อไหร่ที่สมาชิกในทีมมองเห็นคุณค่าในสิ่งเดียวกัน ทีมนั้นก็จะเกิดความสามัคคี เกิดความกลมเกลียวขึ้นภายในทีม คุณค่าต่างๆ เหล่านั้นจะสร้างพื้นฐานแห่งวัฒนธรรม และบรรทัดฐานของทีมขึ้นมา"

ดังนั้น วัฒนธรรมคือการหลอมรวมสิ่งที่เราได้ให้คุณค่าเข้าไว้ด้วยกัน ถึงแม้การแพร่ระบาดของเชื้อโรคนั้น อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณค่าส่วนบุคคลและคุณค่าของทีมก็ตาม แต่วิธีการปฏิบัติก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้


ปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานของทีม (Adjust Team Norms)

 • อะไรคือกฎในการปฏิบัติต่อกันและสื่อสารภายในทีม

 • ทีมต้องปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานของทีมในด้านใดบ้าง

"เมื่อเวลาผ่านไป ทีมจะสร้างบรรทัดฐานของพฤติกรรมต่างๆ ที่จะรวมเข้าไว้ในวัฒนธรรม และชื่อเสียงของทีม"

บ่อยครั้งที่บรรทัดฐานเหล่านี้เกิดขึ้นโดยสมาชิกเองไม่รู้ตัว ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นพฤติกรรมปกติทั่วไปในชีวิตประจำวันนั่นเอง


ฝึกฝนในการปรับตัว (Practice Adaptability)

 • เราต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรอย่างไร

 • สิ่งใดที่น่าจะเป็นอุปสรรคระหว่างทาง

หลายองค์กรได้พยายามที่ยืนหยัดในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่กระจายไปทั่วโลก และหลายองค์กรก็ได้ขยายธุรกิจในบางส่วน (เช่น ธุรกิจภาคการผลิต) และได้เพิ่มทักษะให้กับ Talent เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการใหม่ๆ ของธุรกิจ

"องค์กรและทีมที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องสามารถขับเคลื่อนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจได้ ทีมงานต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป"

ด้วยการตั้งเป้าหมายใหม่ๆ และทบทวนสิ่งที่สำคัญเร่งด่วนของธุรกิจ แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็อาจทำให้เกิดความเครียดได้ และอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน


จากสถานการณ์ในปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่สมาชิกในทีมกำลังเผชิญ มองให้เห็นว่าทีมนั้นได้แยกย้ายหรือกระจายตัวห่างกันออกไปหรือไม่ เป็นทีมที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ หรือ เป็นทีมที่กำลังเผชิญกับสิ่งจำเป็นเร่งด่วนใหม่ๆ หรือสิ่งจำเป็นเร่งด่วนเดิมนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงไป


เมื่อคุณได้ตระหนักรู้ว่าความท้าทายเหล่านั้นคืออะไรบ้าง และพิจารณาปรับใช้คำแนะนำต่างๆ ที่ได้กล่าวมานั้น คุณอาจจะพบว่าทีมมีจุดแข็งที่จะสามารถนำไปต่อยอดและปิดช่องว่างต่างๆ เพื่อสามารถเร่งสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในทีมงานได้


Source : www.hoganassessments.com


19 views0 comments