• ADGES

8 Skills to Include in Remote Employee Training

Updated: Feb 13, 20218 ทักษะที่ควรมีในหลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน ในช่วงการทำงาน Work from Home

ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ระบาดของ Covid-19 ทำให้สภาพสังคมเปลี่ยนไป แม้จะมีการเริ่มใช้วัคซีนที่บ่งชี้ว่าภาวะปกติน่าจะกลับมาในไม่ช้า แต่การทำงานในออฟฟิศแบบบวิถี New Normal ก็ทำให้เห็นชัดเจนว่าการทำงานนั้น จะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไป หลายบริษัทยังคงเลือกวิธีการ Work from Home หรือใช้การทำงานออนไลน์มาผสมผสานกับการทำงานปกติเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้นกว่าเดิม

"การทำงานแบบ Work from Home กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรทั่วโลกที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ดังนั้น องค์กรจึงต้องให้ความสำคัญกับความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน"

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคอร์สฝึกอบรมจากภายในองค์กรเอง หรืออาจต้องหาที่ปรึกษา หรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้เข้ามาช่วยในเรื่องนี้ ดังนั้น องค์กรควรต้องพิจารณาว่าทักษะอะไรที่มีความสำคัญที่สุดหากมีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อการทำงานแบบ Work from Home อย่างมีประสิทธิภาพ


8 ทักษะสำคัญที่ควรมีในหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานในปี 2021


1. การบริหารโครงการ


การติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยที่ไม่ได้ไปพบปะและทำงานร่วมกันในออฟฟิศอาจเป็นเรื่องซับซ้อน ต้องใช้การบริหารจัดการที่ดีและความแข็งแกร่งของผู้นำ เพื่อนำทีมให้สามารถจัดการโครงการได้สำเร็จตั้งแต่ต้นจนจบ ถึงแม้จะมี Application และ Software ต่าง ๆ มาช่วยในการโอนย้ายข้อมูล แต่ก็ไม่สามารถเข้ามาแทนที่การฝึกอบรมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ความร่วมมือจากบุคลากรหลายแผนก

"ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดหลักสูตรฝึกควรพิจารณาเลือกใช้ Software ที่หลากหลายสำหรับผู้ใช้งานที่จะทำให้สามารถดำเนินการโครงการต่างๆ ได้ตามภารกิจที่ตั้งใจไว้"

รวมถึงการสร้างสถานการณ์จำลอง หรือแผนรองรับเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารโครงการสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ เช่น เกิดความล่าช้าในโครงการ เป็นต้น


2. การบริหารเวลา


สภาพแวดล้อมในการทำงานแบบดั้งเดิมนั้นเราอาจคุ้นเคยกับการดื่มกาแฟเวลาพัก และการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน แต่การทำงานแบบ Work from Home นั้นทำให้ความเป็นธรรมชาติในการทำงานร่วมกับผู้อื่นลดน้อยลง และหยุดชะงักในหลาย ๆ ด้าน หลายคนจึงมีปัญหาเรื่องการบริหารเวลาให้เกิดมีประสิทธิภาพ

"หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารเวลาสามารถแนะนำแนวทางการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้อบรม รวมถึงการหยุดพักเป็นระยะ เพื่อให้สภาพจิตใจสดชื่นพร้อมในทำงาน"

นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำวิธีการขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าทีมเมื่อมีความต้องการหรือจำเป็น


3. ภาวะความเป็นผู้นำ


การบริหารจัดการเองก็มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากสำหรับพนักงานหลายๆ คน โดยหัวหน้าทีมหรือผู้นำเองก็พยายามทำความเข้าใจว่าพวกเขากำลังตรวจสอบมากเกินไป หรือน้อยเกินไปหรือไม่ นอกจากนี้ เมื่อไม่อยู่ในวีถีแห่งการพบปะหรือการพูดคุยโต้ตอบกันตามปกติ ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดในการทำงานอาจลดลงซึ่งถือเป็นเรื่องท้าทายที่สุดอย่างหนึ่งขององค์กร

"การฝึกอบรมภาวะความเป็นผู้นำนั้นมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในแต่ละองค์กร ในขณะที่การทำงานระยะไกล หรือ Remote Work อาจเข้ามาเพิ่มมิติของเนื้อหาและรายละเอียดของหลักสูตรให้มีความแตกต่างออกไปจากที่เคยเป็นมา"

และผู้ที่ออกแบบหลักสูตรอบรมนี้อาจต้องใช้เวลาในการพิจารณาถึงแผนอบรมและรายละเอียดในหลักสูตรสำหรับผู้นำ หรือหัวหน้าทีม เพื่อฝึกฝนและเรียนรู้ในการรับมือและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ


4. ความปลอดภัยทาง Cyber


ยิ่งการทำงานเปลี่ยนไปเป็นการทำงานผ่านออนไลน์มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเสี่ยงในการเป็นเป้าโดนโจมตีทาง Cyber มากขึ้น เพราะข้อมูล Digital เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมาก นอกจากนี้ อาจมีพนักงานหลายคนที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยทาง Cyber เท่าที่ควร เพราะไม่เข้าใจเรื่องความเสี่ยง ดังนั้น การมีแนวทางปฏิบัติที่รัดกุมและเข้มงวดจึงมีความจำเป็นอย่างมากกับทุกองค์กร

"การอบรมในหลักสูตรนี้ควรมุ่งเป้าไปที่ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดมากมาย ตั้งแต่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น การโจมตีแบบ Fishing การละเมิดข้อมูลส่วนตัว การขโมยรหัสผ่าน และการโจมตีผ่านโปรแกรมต่างๆ ที่มีช่องโหว่ หรือไม่ปลอดภัย"

นอกจากนี้ ในหลักสูตรการฝึกอบรมด้านนี้ ยังต้องรวมถึงการสร้างแผนรับมือกับสถานการณ์วิกฤติด้วย เช่น การตอบสนองเมื่อถูกละเมิดความปลอดภัยทาง Cyber และการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ในอนาคต


5. ทักษะด้าน Software


พนักงานจำนวนมากต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา และแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมาช่วยลดช่องว่างในความรู้เรื่อง Software ขั้นพื้นฐานของหลายๆ คน ในขณะที่พนักงานก็ได้ยกระดับความรู้และความสามารถในการใช้งาน Software ต่างๆ ของตัวเอง เพื่อนำไปใช้ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ด้วยเช่นกัน


ในแต่ละองค์กรก็มีความต้องการ Software ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามมี Software บางตัวที่ต้องใช้งานประจำ เช่น ในกลุ่มของ Microsoft Office ซึ่งอาจต้องมีการจัดการอบรมการใช้งานแบบเชิงลึกในแต่ละโปรมแกรมที่เกียวข้องมากขึ้น เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงของ Software เหล่านี้


6. การสื่อสาร


ทักษะที่ถือได้ว่าเป็นทักษะทั่วไปของ Soft Skill ก็คือทักษะการสื่อสาร ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้ได้

"ยิ่งไปกว่านั้น การสื่อสารยังมีความสำคัญมากกว่าที่เคยในโลกของการสื่อสารแบบ Digital เนื่องจากบางครั้งเราเสียงก็อาจขาดหายไป หรือเห็นสีหน้าซึ่งกันและกันไม่ชัดเจน ทำให้เป็นที่มาของความเข้าใจผิด หรือวิถีปฏิบัติต่อกันจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง"

การฝึกอบรมด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะพนักงานรุ่นใหม่ๆ ที่เพิ่งเข้ามาทำงาน เพื่อช่วยให้พวกเขาเรียนรู้เรื่องมารยาทในการทำงาน สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจระดับโลกที่มีคู่ค้า หรือ Partners ในต่างประเทศ เพื่อให้พวกเขาเรียนรู้การเคารพความแตกต่างด้านวัฒนธรรมในการสื่อสารได้เช่นกัน


7. การบริการลูกค้า


การบริการลูกค้าจากระยะไกลนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็นำมาซึ่งความเป็นไปได้ใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น การทำงานจากระยะไกลก็ยังหมายถึงการที่ต้องมีบุคคลจำนวนมากเข้ามาช่วยสนับสนุน ถึงแม้จะไม่ใช่งานหลักของพวกเขาก็ตาม


การฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการลูกค้าควรแนะนำให้พวกเขารู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งการสนับสนุนลูกค้าผ่าน Social Media หรือ Live Chat รวมถึงทักษะอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการด้วย8. การจัดการความเครียด


การระบาดของ Covid -19 ส่งผลต่อสุขภาพจิตของพนักงานจำนวนมาก แม้ว่าสภาวะเหล่านี้จะบรรเทาลงบ้างแล้ว แต่การทำงานแบบ Work from home ก็มามาพร้อมแรงกดดันให้กับพนักงาน ในขณะผู้นำเองก็สังเกตเห็นปัญหานี้ได้ยากมากขึ้นเช่นกัน

"การสร้างหลักสูตรการบริหารจัดการกับความเครียดจะสามารถเข้ามาช่วยให้นายจ้างหรือผู้บริหารเข้าถึงปัญหาสุขภาพจิตของพนักงานได้ดีกว่าที่เคยเพื่อป้องกันภาวะความเหนื่อยล้าและหมดไฟ"

เนื้อหา และ Material ในหลักสูตร อาจครอบคลุมถึงวิธีการทำสมาธิ เทคนิคการผ่อนคลายในสถานการณ์ตรึงเครียด หรือการตระหนักรู้หากปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานรู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะควรหยุดพัก เพื่อดูแลสุขภาพจิตให้ดีขึ้น


"องค์กรต้องให้ความสำคัญในการสนับสนุนพนักงานที่ต้องทำงานแบบ Remote Work ซึ่งการทำงานลักษณะนี้เองถือว่ามีประโยชน์มากมาย แต่หลายคนก็ยังต้องมีการปรับตัวเช่นกัน"