• ADGES

นำแบบพ่อ ทศพิธราชธรรมของพระเจ้าแผ่นดิน


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ "พ่อ" ของคนไทยทั้งประเทศ ตลอดเวลา ๗๑ ปีที่ผ่านมา "พ่อ" ได้ทรงสอนและเตือนใจลูก ๆ ทุกคนอยู่เสมอ ให้เป็นคนดี เสียสละเพื่อบ้านเมือง นอกจากนั้น ท่านได้ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีให้พวกเราได้ศึกษา และเกิดแรงบันดาลใจจากสิ่งที่ท่านได้ทรงเสียสละและทำเพื่อพวกเราเสมอมา วันนี้ สิ่งที่ยังหลงเหลือและจะยังคงอยู่ตลอดไป นั้นคือความดีที่ "พ่อ" สะสมมาและคำสอนต่าง ๆ ที่ทิ้งไว้ให้กับลูก ๆ ของ "พ่อ" ทุกคน เพื่อให้พวกเรานำคำสอนเหล่านี้ไปปฎิบัติและร่วมมือกัน ช่วยให้ประเทศไทยน่าอยู่เหมือนตอนที่พ่อทำ

ทศพิธราชธรรมของพระเจ้าแผ่นดิน

คนไทยโชคดีที่มีพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นแบบอย่างในการปกครอง

ทศพิธราชธรรม คือ จริยวัตร 10 ประการที่พระเจ้าแผนดินทรงประพฤติเป็น หลักธรรมประจําพระองค์ หรือเป็นคุณธรรมประจําตนของผู้ปกครองบ้านเมือง ให้มีความเป็นไป โดยธรรม และยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนจน เกิดความชื่นชมยินดี ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้ จําเพาะเจาะจงสําหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินเท่านั้น บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหาร ระดับสูงในทุกองค์กรก็พึงใช้หลักธรรมเหล่านี้

ทาง ADGES ขอรวบรวมกระแสพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยใช้หลักทศพิธราชธรรมในเรื่องการเป็นผู้นำและการปกครอง มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป

โดยทศพิธราชธรรมทั้ง 10 ข้อ มีดังนี้

1. ทาน หมายถึง การให้ การเสียสละ นอกจากเสียสละทรัพย์สิ่งของ แล้ว ยังหมายถึงการให้น้ําใจแก่ผู้อื่นด้วย

2. ศีล หมายถึง ความประพฤติที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา และใจ ให้ปราศจากโทษทั้งในการปกครอง อันได้แก่ กฎหมายและนิติราชประเพณี และในทางศาสนา

3. บริจาค หมายถึง การเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อความสุข ส่วนรวม

4. ความซื่อตรง หมายถึง ความซื่อตรงในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง ดํารงอยู่ในสัตย์สุจริต

5. ความอ่อนโยน หมายถึง การมีอัธยาศัยอ่อนโยน เคารพในเหตุผล ที่ควร มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส และอ่อนโยนต่อบุคคลที่เสมอกันและต่ำกว่า

6. ความเพียร หมายถึง มีความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน โดย ปราศจากความเกียจคร้าน

7. ความไม่โกรธ หมายถึง ความไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ไม่มุ่งร้ายผู้อื่น แม้จะลงโทษผู้ทําผิด ก็ทําตามเหตุผล

8. ความไม่เบียดเบียน หมายถึง การไม่เบียดเบียนหรือบีบคั้น ไม่ก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่น

9. ความอดทน หมายถึง การมีความอดทนต่อสิ่งทั้งปวง รักษาอาการ กาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อย

10. ความยุติธรรม หมายถึง ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก ไม่เอนเอียงหวั่นไหวด้วยคําพูด อารมณ์ หรือลาภสักการะใดๆ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทส

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ADGES

88 views0 comments

Recent Posts

See All