The past can not be changed, the future is yet in your power. Leaders As Coach at Mon Logistics


องค์กรไทยชั้นแนวหน้าในอุตสาหกรรม logistics อย่าง Mon Logistics มีการปรับองค์กรโดยเอาผู้บริหารมืออาชีพชาวต่างชาติเข้ามาร่วมงาน พร้อมทั้งริเริ่มปรับองค์กรมาแล้วเป็นเวลาหลายปี แต่อย่างไรก็ตาม Mon Logistics ยังตระหนักดีว่าการที่จะดึงดูดพนักงานและรักษาพนักงานที่เก่งเอาไว้ให้ได้ในองค์กร จำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาทักษะผู้บริหาร ในอดีตอุตสาหกรรม Hard Core อย่างธุรกิจขนส่งให้นำ้หนักในเรื่องของการเป็นผู้นำในลักษณะที่เราเรียกว่า command & control คือสั่งขวาหัน ซ้ายหันก็ต้องได้ตามนั้น แต่ในเมื่อบริบทในการทำงานเปลี่ยนไปและคนเก่งต่างมีทางเลือกมากขึ้นซึ่งองค์กรเองจำเป็นต้องปรับตัว และหนึ่งในทักษะที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรมคือ การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชให้เกิดขึ้นในองค์กร

ดังนั้นเมื่อทาง Mon Logistics ขอให้ทาง ADGES และ Bluepoint Leadership Thailand ได้ช่วยสร้างหลักสูตรในการอบรมผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรในเรื่องของการทำโค้ชชิ่ง โดยตอนแรกทางองค์กรเชื่อว่าการอบรมระยะหนึ่งถึงสองวันคงสามารถสร้างทักษะการโค้ชให้เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามทาง ADGES และ Bluepoint Leadership Thailand แนะนำว่า การที่จะนำเอาเรื่องโค้ชชิ่งมาใช้ให้ได้ผลนั้น ไม่ควรจบเพียงแค่การฝึกอบรม แต่จะทำอย่างไรที่จะสร้างวัฒนธรรมการโค้ชให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร ดังนั้นการออกแบบหลักสูตรที่สามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรได้จริง ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่หลากหลายดังต่อไปนี้

1. การใช้แบบประเมินทางจิตวิทยาที่เฉพาะเพื่อสะท้อนต้นทุนและความถนัดในการเป็นโค้ชของแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกัน

2. การใช้แบบประเมิน Leader As Coach Inventory 360 ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทาง Bluepoint Leadership ทั่วโลกซึ่งสามารถสะท้อนพฤติกรรม 30 ข้อหลักในการเป็นโค้ชของผู้บริหารแต่ละคน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับผู้บริหารทั่วโลก

3. การจัดการพูดคุยกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงเพื่อเข้าใจวัฒนธรรมในองค์กรปัจจุบันร่วมถึงจุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อสามารถที่จะประเมินสถานการณ์จริงขององค์กร

4. การอบรมเรื่องทักษะการโค้ชร่วมถึงการทำความเข้าใจถึงผลการประเมิน 360 องศา

5. การให้ผู้บริหารแต่ละท่านลงภาคสนามโดยการทำโค้ชชิ่งกับพนักงานที่ผู้บริหารแต่ละท่านเลือกมาเอง

6. การรับฟังเสียงสะท้อนกลับถึงจุดแข็งและข้อที่สามารถพัฒนาเพื่มเติมได้จากการทำโค้ชชิ่ง

7. ทีมที่ปรึกษาทำการสรุปข้อมูลทั้งหมด ทั้งในเรื่อง personality assessment, 360 assessment และ feedback จากการทำโค้ชชิ่ง

8. วิทยากรที่ดูแลองค์กรมาตั้งแต่ต้นได้ทำ 1 on 1 coaching session กับผู้บริหารแต่ละท่านเพื่อให้เข้าใจถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาการเป็นโค้ชอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดอบรมนี้แตกต่างจากการจัดอบรมวันถึงสองวันทั่วไป โดยไม่มีการหาข้อมูลในเรื่องของ personality และ 360 feedback รวมถึงการที่จะให้วิทยากรมีโอกาสได้ให้ feedback ร่วมในแนวทางการสร้างโค้ชชิ่งให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร แต่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่องค์กรส่วนมากติดกับดักนี้ ทั้งยังไม่สามารถที่จะสร้างผลลัพธ์จากการเรียนรู้เรื่องโค้ชชิ่งไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

สนใจการสร้างวัฒนธรรมการเป็นโค้ช ผ่านขบวนการที่เหมาะสมในแต่ละองค์กรผ่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตร Leader As Coach ที่ได้รับการยอมรับจากองค์การชั้นนำอย่าง GE, Qualcomm, และ American Express ติดต่อเรา ADGES และ Bluepoint Leadership Thailand

e-mail: marketing@adges.net

mobile: 088-028-1111

14 views0 comments

Recent Posts

See All