VISUAL COLLABORATION TECHNIQUES (เทคนิคการทำงานร่วมกันด้วยภาพ)

ลองจินตนาการว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดเรามีภาพเป้าหมายในอนาคตชัดเจนแล้ว ดังนั้นความท้าทายถัดไปคือ คุณจะทำยังไงให้คนในองค์กรสามารถทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นในระดับองค์กร(Corporate) แผนก (Department) หรือ ทีม (Team)

แต่โดยปกติแล้วก่อนที่คุณจะเริ่มทำอะไรคุณจะต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร แผนการของคุณเป็นอย่างไร และแผนการของคุณนี้ต้องเริ่มจากตรงส่วนไหนก่อน เครื่องมือหรือตัวช่วยอะไรที่เหมาะกับองค์กร รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตคุณจะทำอย่างไร

แผนการทุกอย่างไม่มีอะไรฟิคตายตัวทั้งหมด แต่ว่าการใช้ Visual Technique หรือ เทคนิคการทำงานร่วมกันด้วยภาพ สามารถช่วยให้แผนการของคุณง่ายและเป็นไปตามกระบวนการได้ง่ายขึ้น

The Tree Of Life (เทคนิคแผนภาพต้นไม้)

  • เทคนิคแผนภาพต้นไม้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่สามารถอธิบายแผนการทางธุรกิจของคุณออกมาเป็นรูปภาพได้

หัวข้อ A : ต้นไม้จะโตได้ต้องมีน้ำ :: คุณอยากลงทุนแบบไหน

หัวข้อ B : ลำต้นคือรากฐานในการเติบโต :: แก่นขององค์กรคืออะไร

หัวข้อ C : กิ่งก้านของต้นไม้เหมือนตัวกำหนดทิศทางการเจริญเติบโต :: กลยุทธ์และเป้าหมายของคุณคืออะไร

หัวข้อ D : แอปเปิ้ลคือผลผลิตจากการทำงาน :: ผลลัพธ์ที่คุณอยากได้เป็นแบบไหน

Note : แผนภาพต้นไม้จะช่วยให้คุณสรุปและอธิบายแผนการธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น

TIP: ลองสร้างแผนภาพธุรกิจและลองวิเคราะห์แผนภาพต้นไม้ของคุณดูนะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ADGES e-mail: marketing@adges.net หรือ (+66)088-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

Reference : Visual Thinking Book written by Willemien Brand

132 views0 comments

Recent Posts

See All