• ADGES

Hogan Leadership Forecast Series


Hogan Leadership Forecast Series คือแบบประเมินที่ Hogan ได้พัฒนาซึ่งเต็มไปด้วยคุณภาพระดับสูง โดยจะทำให้ผู้บริหารเข้าใจถึงจุดแข็ง ความท้าทาย และแรงจูงใจของตัวเองมากขึ้นออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจตัวเองเชิงกลยุทธ์ดีขึ้น รวมทั้งภาวะผู้นำและการสอนงาน Leadership Forecast Series นั้น เหมาะกับผู้บริหารระดับสูง

ผู้นำ หรือผู้ที่ทุ่มเทในการทำงาน ซึ่งประกอบไปด้วยแบบประเมินของเราทั้ง 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. HPI (Hogan Personality Inventory)

ซึ่งอธิบายถึง บุคลิกภาพ ที่เป็นจุดแข็ง ของแต่ละคนว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไรเมื่ออยู่ในสภาวะสภาวะที่ปกติ ซึ่งประเมินถึงบุคลิกลักษณะด้านภาวะผู้นำ เช่น “ความทะเยอทะยาน” “ความละเอียดรอบคอบ” และ “สไตล์การสื่อสารกับผู้อื่น”

2. HDS (Hogan Development Survey)

อธิบายบุคลิกภาพที่อาจเป็นอุปสรรคหรือบั่นทอนที่มักจะปรากฎขึ้น เมื่อผู้นำหยุดการตรวจสอบพฤติกรรมของตัวเองซึ่งอาจจะบั่นทอนต่อการประสบความสำเร็จได้ ตัวอย่างบุคลิกภาพที่บั่นทอนความสำเร็จ เช่น "ความทะนงตน" "การกลัวความผิดพลาด" หรือแม้แต่ "การจู้จี้จุกจิกเกินไป"

3. MVPI (Motives Values Preferences Inventory)

จะอธิบายถึงบุคลิกภาพที่มาจากค่านิยมของคนนั้นอย่างที่แท้จริง เช่น ค่านิยมหลัก ความทะเยอทะยาน ความสนใจหรือแม้แต่อคติเบื้องลึกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเป็นผู้นำได้ โดยประเมินแรงจูงใจในการทำงาน เช่น "เพื่อความสำเร็จ" "เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น" หรือ "เพื่อเงิน"

ผลจากแบบประเมิน จะแปลผลในรูปแบบรายงานส่วนบุคคล 4 ประเภท

1. รายงานด้านศักยภาพ

ครอบคลุมเรื่อง รูปแบบการเป็นผู้นำ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ขีดความสามารถในการเป็นผู้นำ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

2. รายงานด้านอุปสรรค

ให้ข้อมูลด้านบุคลิกภาพ ที่จะส่งผลทางด้านลบต่อประสิทธิภาพของภาวะผู้นำ ที่มักปรากฎเมื่อผู้นำไม่ตรวจสอบพฤติกรรมของตัวเอง

3. รายงานด้านค่านิยม

บอกถึงค่านิยมและอคติเบื้องลึก ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม แรงบรรดาลใจ และความคาดหวังของผู้นำ

4. รายงานด้านการให้ Coaching

ซึ่งจะเป็นเสมือนคู่มือและแนวทาง ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาแผนการพัฒนาตนเองให้กับผู้นำคนนั้น โดยรวมผลจากการทำแบบประเมินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านศักยภาพ ด้านอุปสรรค และด้านค่านิยมและนำมาวางแผนในขั้นตอนการพัฒนา 5 ขั้นตอน การใช้รายงานผลการการประเมินศักยภาพ เพื่อคาดการณ์ภาวะผู้นำนี้ จะเพิ่มความมั่นใจมากขึ้น

ท่านจะได้รับการแนะนำและ feedback จากที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรอง โดยผ่านการให้คำปรึกษาแบบเฉพาะบุคคล เพิ่มความเข้าใจในผู้นำขององค์กรท่านมากขึ้นมั่นใจในชุดแบบการประเมินศักยภาพเพื่อคาดการณ์ภาวะผู้นำ ของ Hogan สนใจที่จะนำแบบประเมินระดับโลกอย่าง Hogan โดยทีมงานที่ปรึกษา โค้ช ที่มีประสบการณ์และเป็น Strategic Partner ของ Hogan ในประเทศไทยติดต่อเราเพื่อขอคำแนะนำ email : marketing@adges.net mobile: +66 20440009 หรือ website : www.adges.net

64 views0 comments

Recent Posts

See All