• ADGES

The Hogan High Potential Talent Report


บุคลากรที่มีศักยภาพ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ต่อความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจแต่องค์กรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ ถึงคำว่า “ศักยภาพ” อย่างแท้จริง

ที่ Hogan เราเปลี่ยนให้กลายเป็นเรื่องง่ายโดยได้นิยามคำว่า “ศักยภาพ” คือความสามารถในการสร้างและนำทีมที่มีประสิทธิภาพให้เหนือกว่าคู่แข่งอยู่เสมอด้วย Hogan High Potential Talent Report ของเรา ที่เกิดจากการศึกษาบุคลิกภาพ ค่านิยม และความสามารถของผู้คน มาเป็นเวลาหลายสิบปีเพื่อให้องค์กรมองเห็น และพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพที่กำลังจะเป็นผู้นำในอนาคต

ตัวอย่างเช่น...

บางคนก็อาจดูเหมือนว่ามีศักยภาพในการเป็นผู้นำ แต่ก็ไม่สามารถนำพาทีมให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญของบริษัทได้ จนกลายเป็นผู้นำที่ไม่มีศักยภาพส่งผลให้พนักงานที่มีความสามารถหลายๆ คนถูกมองข้ามเนื่องจากไม่ได้รับกำลังใจมากพอที่จะทำให้ผู้นำมองเห็นผลงาน

Hogan High Potential Talent Report ของเราจะนำข้อมูลจากแบบประเมินบุคลิกภาพทั้ง 3 ด้านหลักของ Hogan

1. HPI (Hogan Personality Inventory)

บอกถึงบุคลิกภาพด้านที่เป็นจุดแข็งว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างไร เมื่ออยู่ในสภาวะเหมาะสมด้วยการวัดคุณลักษณะผู้นำต่างๆ เช่น “ความทะเยอทะยาน” “ความละเอียดรอบคอบ” และ "การสื่อสารกับผู้อื่น"

2. HDS (Hogan Development Survey)

อธิบายถึงบุคลิกภาพที่อาจเป็นอุปสรรคหรือบั่นทอนที่มักเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาไม่ตรวจสอบพฤติกรรมของตัวเองซึ่งอาจจะบั่นทอนหรือเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จได้ ตัวอย่างพฤติกรรมของผู้นำเหล่านั้น เช่น "ความทะนงตน" "การกลัวความผิดพลาด" หรือแม้แต่ "การจู้จี้จุกจิก"

3. MVPI (Motives Values Preferences Inventory)

อธิบายถึงบุคลิกภาพของคนด้านข้างในทั้งค่านิยม แรงผลักดัน และความสนใจ ที่มีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิภาพของผู้นำประเมินถึงแรงจูงใจต่างๆ เช่น การประสบความสำเร็จ

การได้ช่วยเหลือผู้อื่น หรือ เพื่อเงิน

Hogan High Potential Talent Report เป็นแบบประเมิน ที่น่าเชื่อถือผ่านการศึกษามาอย่างยาวนานของ Hogan ให้คุณค้นพบผู้นำในอนาคตที่ดีให้กับองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Hogan High Potential Talent Report มองเห็นถึงขีดความสามารถของผู้นำในอนาคต เพียงแค่ปลายนิ้วของคุณ

สนใจที่จะนำแบบประเมินระดับโลกอย่าง Hogan โดยทีมงานที่ปรึกษา โค้ช ที่มีประสบการณ์และเป็น Strategic Partner ของ Hogan ในประเทศไทยติดต่อเราเพื่อขอคำแนะนำจากเรา ADGES ที่

E-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

67 views0 comments

Recent Posts

See All