• ADGES

3 ประโยชน์ของการสนับสนุนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในองค์กร


เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการไม่เพียงแค่ต้องการพนักงานที่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเท่านั้น แต่พวกเขายังต้องการพนักงานที่มีแรงจูงใจในการทำงานอีกด้วย เพราะเหตุนี้กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์การในอดีตจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสุขและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน แต่อย่างไรก็ตามสำหรับโลกแห่งการทำงานในปัจจุบันผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ยืนยาวนัก

ขณะที่โปรแกรมการให้คำปรึกษาจะช่วยเพิ่มขอบเขตความสามารถสำหรับทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นได้หลากหลายกว่า เช่น การพัฒนาความเป็นผู้นำ โดยการอบรมเหล่านี้จะช่วยสร้างทักษะให้กับบุคคลอีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายความรู้ความสามารถไปยังสาขาอื่นได้อีกด้วย

การพัฒนาความเป็นผู้นำสามารถทำได้โดยการฝึกอบรม ทั้งจากการอบรมภายในองค์กรโดยให้พนักงานอาวุโสร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่พนักงานรุ่นใหม่ หรือแม้แต่การจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมโดยเฉพาะ ซึ่งการฝึกอบรมเหล่านี้สามารถจัดขึ้นเป็นระยะเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในทักษะทั่วไปทั้งด้านการบริหาร การจัดการธุรกิจและการพูดคุยกับลูกค้า

การพัฒนาความเป็นผู้นำมีประโยชน์หลายประการ รวมถึงประโยชน์ที่สำคัญ 3 ข้อ ดังนี้

  • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต – ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวความเป็นผู้นำอย่างสม่ำเสมอจะได้รับทักษะการจัดการกับอารมณ์และสติปัญญาในระดับสูง ซึ่งความสามารถเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากในการสร้างโครงสร้างที่มั่นคงภายในองค์กร รวมถึงการติดต่อสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์กับลูกค้าภายนอกองค์กร การพัฒนาความเป็นผู้นำเป็นหนทางที่ทำให้หัวหน้าทีมมีส่วนร่วมกับพนักงานรุ่นใหม่และยังช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอีก

  • ส่งเสริมการใช้เวลาและทรัพยากรให้ดีขึ้น - พนักงานที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ จะสามารถทำการตัดสินใจในงานหรือสิ่งต่างๆ ได้ง่ายกว่าและสามารถเลือกทางที่ประเมินแล้วว่าสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ธุรกิจ รวมถึงการเลือกใช้ทรัพยากรเวลา เงินทุนและทรัพยากรมนุษย์ให้ได้ประโยชน์ที่สุดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของธุรกิจต้องมีความรู้ในการบริหารจัดการ การฝึกอบรมความเป็นผู้นำจะช่วยทำให้มั่นใจว่าทั้งผู้นำและพนักงานมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม

  • รักษาอัตราพนักงานในอนาคต – ธุรกิจที่ดีคือธุรกิจที่สร้างให้พนักงานเป็นผู้นำในภาคส่วนของพวกเขา การพัฒนาความเป็นผู้นำและการฝึกอบรมรวมถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ทางองค์กรปลูกฝังให้กับพนักงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้พวกเขายกระดับตนเองให้ดีขึ้น นอกจากนี้การมอบโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตยังเป็นการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้นานขึ้น เป็นการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว

ด้วยการพัฒนาความเป็นผู้นำ พนักงานจะสามารถทำการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระหว่างตนเองและบุคคลทั่วไป เพราะฉะนั้นเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเป็นผู้นำหากต้องการพัฒนาองค์กรให้ได้มาตรฐานและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ปลูกฝังและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับบุคลากรในองค์กร ด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

Original content : https://thriveglobal.com/stories/how-to-enhance-growth-and-development-in-your-organization/

58 views0 comments

Recent Posts

See All