ประสิทธิผลของทีมในความแตกต่าง


สิ่งสำคัญขององค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคลก็คือการบรรลุถึง “ประสิทธิผลของทีม” แต่เราจะสามารถวัดผลสิ่งนี้ได้อย่างไร?

ประสิทธิผลของทีมและการวัดประสิทธิภาพในการทำงานคือหัวข้อที่ถูกพูดถึงอยู่เสมอในวงการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นคำถามอย่าง “เราจะเพิ่มขีดความสามารถของทีมได้อย่างไร” หรือ “เราจะวัดประสิทธิภาพการทำงานของเราอย่างไร” ล้วนแต่เป็นคำถามที่เราได้ยินอยู่เสมอจากหัวหน้าทีม ผู้ฝึกอบรม หรือที่ปรึกษาขององค์กร ซึ่งบ่อยครั้งก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจน

ส่วนใหญ่แล้วความท้าทายในการวัดประสิทธิภาพการทำงานก็คือ ทีมส่วนมากจะถูกประเมินด้วยกรอบของตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ (Key Performance Indicators: KPIs) แต่ปัญหาก็คือ การทำงานเป็นทีมนั้นไม่ได้มีพื้นฐานอ้างอิงจากความสามารถ แต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์และพฤติกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดกับดักประสิทธิภาพของทีมขึ้นมา อาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือเข้าใจผิด ซึ่งเป็นผลมาจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพมาตั้งแต่แรกเริ่ม

เนื่องจากสมาชิกในทีมมีความแตกต่างกันทั้งเรื่องความสามารถและเอกลักษณ์เฉพาะ แต่ละคนจะกลายเป็นจุดแข็งที่แตกต่างกันออกไปในทีม การปรับปรุงวิธีการทำงานของทีมจึงต้องเริ่มจากการยอมรับความหลากหลาย และการโน้มน้าวให้พวกเขาเห็นว่าถึงแม้จะแตกต่างแต่ก็สามารถมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันเพื่อแก้ปัญหาได้ และสามารถใช้วิธีการอันหลากหลายเพื่อแก้ปัญหาให้สำเร็จ

ที่ Emergenetics เราเรียกสิ่งนี้ว่า WEapproach (Whole Emergenetics Approach)

ความหมายอย่างง่ายของมันก็คือ การบริหารจัดการในเรื่องงาน โครงการ หรือทีม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องซับซ้อนเพียงใดก็ตาม ด้วยการคิดจากกรอบของรูปแบบแนวความคิดทั้งสี่อย่าง และรูปแบบพฤติกรรมทั้งสามอย่างของ Emergenetics ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่ช่วยให้เราคำนึงถึงความเป็นองค์รวมอยู่เสมอ ถึงแม้สมาชิกทีมจะมีความชอบหรือมีแนวโน้มทางด้านรูปแบบความคิดและรูปแบบพฤติกรรมที่ต่างกัน แต่กรอบนี้จะช่วยให้ทีมสามารถพูดคุยและสื่อสารกันได้เข้าใจมากขึ้น เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมได้เป็นอย่างดี

สนใจการนำเครื่องมือจาก Emergenetics มาใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันหรือพัฒนาบุคลากร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADGES e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

64 views0 comments

Recent Posts

See All