โปรแกรมการฝึกอบรม Emergenetics Certification Program 2019 in Bangkok


Emergenetics Thailand จะจัดฝึกอบรม Emergenetics Certification Program 2019 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เข้มข้น เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 7- 9 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ความรู้และทักษะกับท่านที่สนใจเป็นวิทยากร หรือ Associate ให้สามารถใช้เครื่องมืออย่าง Emergenetics Profile ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เห็นรูปแบบทางความคิดและรูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างของบุคคล เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนรู้สำหรับแต่ละบุคคลและทีมงาน เสริมสร้างกลยุทธ์ที่ช่วยให้บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ ช่วยยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานร่วมกันในเชิงบวก รวมถึงสร้างทีมที่แข็งแกร่งในองค์กร

Emergenetics Thailand ได้เรียนเชิญวิทยากรที่ได้รับการรับรองจาก Emergenetics International และเป็นผู้มีประสบการณ์อย่างยาวนาน ทั้งนี้ เนื้อหาตลอดการฝึกอบรมทั้ง 3 วัน ประกอบไปด้วยความรู้และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

วันที่ 1 ท่านจะได้เรียนรู้ และฝึกฝนการอธิบายรูปแบบทางความคิด และรูปแบบทางพฤติกรรมทั้ง 7 อย่างของ Emergenetics โดยจะครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

 • ที่มาและต้นกำเนิดของ Emergenetics

 • ทำความเข้าใจรายละเอียดความแตกต่างของรูปแบบทางความคิดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ รูปแบบความคิดเชิงวิเคราะห์ รูปแบบความคิดเชิงโครงสร้าง รูปแบบความคิดเชิงมโนทัศน์ รูปแบบความคิดเชิงสังคม รวมทั้งได้เรียนรู้ถึงรูปแบบทางพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการแสดงออก ด้านความมุ่งมั่น และด้านความยืดหยุ่น

 • การนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านอาชีพการงาน และการใช้ชีวิตทั่วไป

 • ฝึกฝนการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูลใน Emergenetics Profile

 • เข้าใจถึงรายละเอียดของ WEteams

วันที่ 2 ท่านจะได้เรียนรู้ในเชิงลึกมากขึ้น เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมให้สูงขึ้น โดยจะครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

 • งานวิจัยและความน่าเชื่อถือของ Emergenetics

 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ทีมีรูปแบบทางความคิดและวีธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

 • เข้าใจการใช้รูปแบบรายงานประเภท Spectrum และ Group Report

 • เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดวิธีการวิเคราะห์แบบองค์รวมของ Emergenetics (WEapproach) ผ่านการใช้เครื่องมือเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในมุมมองต่างๆ และเข้าใจแนวความคิดแบบองค์รวม (WEboarding)

วันที่ 3 ท่านจะได้ฝึกสรุปเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับจากการอบรมทั้ง 2 วันที่ผ่านมา เพื่อทำให้เข้าใจ Emergenetics ในเชิงลึกและนำมาปรับใช้ เริ่มจากส่วนบุคคลไปสู่กลุ่มคนและทีมงานได้

 • ฝึกการตีความเนื้อหารายละเอียดจาก Emergenetics Profile

 • เจาะลึกเพื่อทำความเข้าใจในรายงานประเภท Spectrum Report ซึ่งจะให้ข้อมูลจากบุคคลคนหนึ่งในทีมเดียวกัน ว่ามีความสัมพันธ์กับทีมอย่างไร

 • ฝึกการปฏิบัติจริงในการใช้แนวคิดวิธีการวิเคราะห์แบบองค์รวมของ Emergenetics และฝึกการตีความ รวมถึงกำหนดรูปแบบลักษณะที่เด่นชัดของรูปแบบความคิด และรูปแบบทางพฤติกรรมทั้ง 7 อย่าง

 • ฝึกปฏิบัติในการนำเสนอแนวคิดของ Emergenetics จากเนื้อหาที่เข้มข้นจากการเรียนรู้ตลอดทั้งโปรมแกรมการฝึกอบรมนี้

คอร์สอบรมการนำข้อมูลรูปแบบทางความคิดและพฤติกรรมจาก Emergenetics เพื่อใช้ในการพัฒนาวัฒธรรมองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADGES e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/emergenetics-certification-program

16 views0 comments