หลักสูตรอบรม Emergenetics Certification Program 2019


เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดและเป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Emergenetics แล้วมาค้นพบด้วยตัวคุณเองว่า ทำไม Emergenetics ถึงเป็นเครื่องมือที่บริษัท ชั้นนำได้ให้ความไว้ใจมาเป็นเวลานาน กับคอร์สอบรม Emergenetics Certification Program 2019 ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับโลก เพื่อให้ความรู้และทักษะกับท่านที่สนใจเป็นวิทยากร หรือ Associate ให้สามารถใช้เครื่องมืออย่าง Emergenetics Profile ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เห็นรูปแบบทางความคิดและรูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างของบุคคล เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนรู้สำหรับแต่ละบุคคล สำหรับทีมงาน เสริมสร้างกลยุทธ์ที่ช่วยให้บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร ช่วยยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานร่วมกันในเชิงบวก รวมถึงสร้างทีมที่แข็งแกร่งในองค์กร อย่างต่อเนื่อง

เราจึงเห็นการนำ Emergenetics Profile ไปใช้ในบริบทที่หลากหลาย ตัวอย่าง เช่น Coaching, Talent Development Program, Organization Transformation, Strategic planning เป็นต้น

ประโยชน์ของการเข้าร่วมฝึกอบรมคอร์ส Emergenetics Certification Program

  • ข้อมูลเชิงลึก (Insights) เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบทางความคิดและพฤติกรรมของบุคคล รวมทั้งทีมงาน

  • ทฤษฎีและกรอบแนวคิดของ Emergenetics (Emergenetics theories and frameworks) ที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกับโปรแกรมฝึกอบรมอื่นๆ ในปัจจุบัน ขององค์กรได้

  • วิธีการ (Methodologies) ที่ช่วยให้ทีมทำงานได้ดีขึ้น ผ่านการตระหนักรู้ถึงจุดแข็งและจุดที่ควรได้รับการแก้ไขของทีม

  • เครื่องมือ (Tools) เพื่อเข้าใจถึงความหลากหลายหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ

  • เข้าถึงช่องทางออนไลน์ (Online portal) พร้อมแหล่งข้อมูลที่สามารถใช้งานได้เฉพาะกลุ่มผู้ผ่านการอบรม Emergenetics Certification เท่านั้น

เมื่อผ่านการอบรมและได้รับการรับรองแล้ว คุณจะสามารถนำความรู้และทักษะไปปรับใช้ในการฝึกอบรมอื่น ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล กับทีมงาน หรือองค์กร ต่อไป

ดังนั้น สำหรับองค์กรแล้ว นี่คือความสามารถในการเข้าถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

คอร์สอบรมการนำข้อมูลรูปแบบทางความคิดและพฤติกรรมจาก Emergenetics

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADGES e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/emergenetics-certification-program

39 views0 comments

Recent Posts

See All