ตั้งเป้าหมายเพื่อการพัฒนา ไม่ใช่แค่การปฏิวัติวัฒนธรรมองค์กร


"Agile" กลายเป็นคำที่มีอิทธิพลในช่วงไม่กี่ปีมานี้ มันมีผลกระทบต่อหลายองค์กรนอกเหนือไปจากบริษัทด้านเทคโนโลยี ทีมวิจัย และทีมพัฒนา แต่เมื่อกล่าวถึงวัฒนธรรมองค์กรแล้วส่วนใหญ่เราจะนึกถึงการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างมากกว่าการปรับปรุงในสิ่งเดิมๆ

เพราะฉะนั้น องค์กรอาจต้องลองตั้งคำถามนี้:

เราจะสามารถพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรอย่างสม่ำเสมอได้อย่างไร?

นายจ้างส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมเป็นอย่างดี พวกเขามักให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมของการทำงานเป็นหลักเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของพนักงานหรือองค์กร ซึ่งขอแนะนำให้บริษัททั้งหลายใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการปรับปรุงวัฒนธรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และนี่คือเคล็ดลับ 8 ข้อที่จะมาเป็นตัวช่วยในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของคุณไปอีกขั้น

1. ประเมินวัฒนธรรม กับวัตถุประสงค์ขององค์กร

เป็นเรื่องยากที่จะบรรลุเป้าหมายหากวัฒนธรรมไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นจุดเริ่มต้นที่ดีคือการปรับวัฒนธรรมต่างๆ ให้เข้ากับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นแผนงานรายปีหรือแผนระยะยาว

2. มีส่วนร่วมในกระบวนการมากกว่าเป็น CEO

ผู้นำคือตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัท แต่อย่างไรก็ตามความหลากหลายทางความคิดเป็นตัวช่วยจุดประกายวัฒนธรรมและมุมมองต่างๆ ให้รอบด้านมากขึ้น ดังนั้น การกำหนดบรรทัดฐานการทำงานและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจึงควรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ด้วยการลองปรับนำหลักการของ WEteam แบบองค์รวม ที่ประกอบด้วยรายละเอียดรูปแบบทางความคิด และพฤติกรรม ของแต่ละคนในทีม (Emergenetics Thinking Attribute) มาใช้ในการประเมินพฤติกรรมและแนวคิดของพนักงาน

3. สำรวจแนวความคิดขององค์กรอื่น

ศึกษาเพิ่มเติมจากองค์กรอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านบทความหรือรายงานของบริษัทระดับโลก จากนั้นลองพิจารณาว่าจะนำแนวคิดใดมาเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการพัฒนาวัฒนธรรมในองค์กรของคุณได้บ้าง

4. ขอข้อมูลจากพนักงาน

ลองใช้แบบสำรวจ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้รับรู้ว่าพนักงานคิดอย่างไรต่อวัฒนธรรมหรือการทำงานภายในองค์กร จากนั้นจึงนำข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพขึ้น ความคิดเห็นจากพนักงานมีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้น จึงควรกระตุ้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็นเป็นประจำตลอดทั้งปี

5. ส่งเสริมและจ้างพนักงานที่พูดจริงทำจริง

หากต้องการให้สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความก้าวหน้าและพัฒนา ก็ควรสนับสนุนคนที่คู่ควร โดยเฉพาะพนักงานที่ “พูดแล้วทำได้จริง” อีกหนึ่งวิธีที่คุณสามารถทำได้คือนำหัวข้อนี้เข้าไปในการประเมินผลงานประจำปีกับพนักงานด้วย การที่คุณคุยกับพนักงานอย่างตรงไปตรงมาจะสร้างความน่าเชื่อถือ และมั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมองค์กรที่คุณสร้างขึ้นมาได้มีการนำมาถือปรับใช้จริง

6. แบ่งปันวิถีแบบดั้งเดิมและต้อนรับสิ่งใหม่

ในขณะที่องค์กรกำลังเติบโต คุณอาจลองพิจารณาว่าจะให้แบ่งปันและอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมอะไรไว้บ้าง ในขณะที่เมื่อมีสิ่งใหม่เข้ามาก็ควรอธิบายให้พนักงานเข้าใจและเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ได้ง่ายขึ้น

7. ปรับการทำงานในองค์กรด้วยข้อมูลรูปแบบทางความคิดและพฤติกรรมจากโปรไฟล์ Emergenetics

ในองค์กรที่เต็มไปด้วยพนักงานที่มีความสามารถ การใช้ข้อมูลจาก Emergenetics นั้นจะทำให้เรามั่นใจได้ว่า เราสามารถเข้าถึงความสามารถของพวกเขาได้อย่างแท้จริง เพื่อสร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมกับลักษณะการทำงานของแต่ละคน

8. ทบทวนวัฒนธรรมองค์กรอยู่เสมอ สื่อสารอย่างทั่วถึง และปรับแก้ไข

ทำความเข้าใจว่าองค์ประกอบของวัฒนธรรม เช่น คุณค่า พฤติกรรม และทัศนคตินั้น มีผลต่อการทำงานร่วมกันของพนักงานอย่างไร รวมทั้งการบันทึกกระบวนการของพัฒนาการเหล่านี้ หากคุณยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ การอบรม Power of WE: Crafting Team Norms workshop สามารถช่วยคุณได้

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ผ่านระยะเวลา และเติบโตไปกับองค์กร ดังนั้น การปรับและพัฒนาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในองค์กรอย่างจริงจัง ทำให้คุณสามารถช่วยพนักงานรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลบวกในการพัฒนา ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใด

เรียนรู้การนำข้อมูลรูปแบบทางความคิดและพฤติกรรมจาก Emergenetics เพื่อใช้ในการพัฒนาวัฒธรรมองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADGES e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

13 views0 comments