• ADGES

ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมและการพัฒนาตนเองแบบเฉพาะตัว


ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลนั้นมีอยู่ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นชื่ออีเมล์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรแรกของเรา โฆษณาบนสื่อ Social ที่แสดงผลตามความสนใจของเราในช่วงเวลานั้น หรือแม้แต่รายการเพลงที่ถูกจัดเรียงมาตามความชอบส่วนตัวของผู้ฟัง

ปัจจุบันองค์กรหลายแห่ง ก็เริ่มหันมาใช้การปรับการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับความต้องการ ความคาดหวัง และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เห็นได้ว่าแนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กำลังให้ความสนใจกับการเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง แทนแนวคิดแบบเดิมซึ่งใช้เนื้อหาหลักสูตรเดียวกันหมดทุกคน แม้แต่ Forbes ยังเผยแพร่บทความเทรนด์การเรียนรู้ในปี 2019 ซึ่งระบุถึงการปรับเนื้อหาการอบรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการอบรม เพราะการปรับแต่งเนื้อหาสำหรับฝึกอบรมให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคนนั้นมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น

1. ช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

โดยจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับประสบการณ์ บทบาท และความสนใจของผู้เข้าอบรม

2. ช่วยเพิ่มอัตราการทำงานและลดการลาออกของพนักงาน

ตามที่ Linked ได้รายงานการเรียนรู้ของแรงงานในปี 2018 ว่า พนักงานจะชื่นชอบการทำงานให้กับองค์กรที่ลงทุนในการพัฒนาในการทำงาน และให้ความสนใจว่าพนักงานต้องการเรียนรู้อะไร ซึ่งทำให้แนวโน้มของการมีส่วนร่วมของพนักงานมากขึ้น และลดอัตราการลาออกของพนักงาน

3. ลดช่องว่างของทักษะ

ด้วยการเพิ่มการฝึกอบรมทักษะที่เหมาะสมและ และจำเป็นในการทำงาน เพื่อความสำเร็จในอนาคต

4. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของตน

การปรับเนื้อหาการอบรมให้เหมาะสมกับบุคคลช่วยให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามหัวข้อที่ได้รับความนิยมและที่ผู้เข้าอบรมสนใจ

ทั้งนี้ บริษัท สามารถออกแบบแผนการฝึกอบรมที่เจาะลึกในความต้องการของพนักงานแต่ละคน หรือออกแบบโปรมแกรมแผนการฝึกอบรมที่รวมความต้องการในการเรียนรูและพัฒนาที่หลากหลายจากทั่วทั้งองค์กรได้

การพัฒนาแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล

องค์กรสามารถเริ่มต้นออกแบบการฝึกอบรมพนักงานด้วยการตั้งคำถามเหล่านี้ เช่น

1. พนักงานชอบการเรียนรู้แบบไหน การทำกิจกรรมที่มีการโต้ตอบหรือการฟังบรรยาย พวกเขาชื่นชอบการใช้ภาพหรือเสียงร่วมด้วยหรือไม่

2. ความเร็วในการเรียนรู้ของพนักงาน ความละเอียดของเนื้อหา และระยะเวลาของการฝึกอบรม เช่น แบบครึ่งวันหรือเต็มวัน

3. พนักงานต้องการเรียนรู้อะไร ความสนใจและเป้าหมายระยะยาวของพวกเขาคืออะไร

4. ศึกษาหลักสูตรการอบรมที่ประสบความสำเร็จในอดีต

ทั้งนี้ องค์กรสามารถนำผลจาก Emergenetics Profile ของพนักงานมาพิจารณาถึงรูปแบบทางความคิด และพฤติกรรมของพวกเขา คุณก็จะสามารถสร้างโปรแกรมการอบรมที่เหมาะสมกับสิ่งที่พวกเขาต้องการได้

สร้างโปรแกรมการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าถึงทุกคน

นอกจาก Emergenetics Profile จะช่วยให้เข้าใจรูปแบบความคิดและพฤติกรรมของแต่ละคนมากขึ้นแล้ว ยังช่วยสนับสนุนการฝึกอบรมแบบเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางโดยผสมผสานเนื้อหาทั้งหมดในแบบของพนักงานคนนั้น ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น

Analytical: พนักงานที่มีรูปแบบทางความคิดแบบเชิงวิเคราะ เหมาะกับการเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์ ดังนั้นจึงควรให้โอกาสพวกเขาศึกษาข้อมูลที่ลึกและตีความจากข้อมูลนั้น

Structural: พนักงานที่มีรูปแบบทางความคิดแบบเชิงโครงสร้าง มักชื่นชอบการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ ดังนั้นควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะใหม่ด้วยการลงมือทำจริง

Social: พนักงานที่มีรูปแบบทางความคิดเชิงสังคม ชอบเรียนรู้ผ่านผู้คน ดังนั้น ใช้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่าง ๆ มาเล่าเรื่องและอธิบายว่าข้อมูลเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับคนอื่น ๆ อย่างไร

Conceptual: พนักงานที่มีรูปแบบทางความคิดเชิงมโนทัศน์ ชื่นชอบการเรียนรู้ผ่านการทดลอง ดังนั้น ควรให้โอกาสในการจินตนาการ และให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นอย่าง

ในด้านรูปแบบพฤติกรรมนั้น สามารถวางออกแบบการฝึกอบรมสำหรับพนักงานที่มีรูปแบบทางความคิดต่าง ๆ ดังนี้

Expressiveness: ด้านการแสดงออก สำหรับพนักงานที่อยู่ในกลุ่ม 1/3 ต้องการเวลาในการสะท้อนความคิดของตัวเอง ในขณะที่พนักงานที่อยู่ในกลุ่ม 3/3 มักจะเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนร่วมงานให้พูดคุยผ่านแนวคิดต่าง ๆ

Assertiveness: ด้านความกระตือรือร้น สำหรับพนักงานที่อยู่ในกลุ่ม 1 /3 นั้น ควรออกแบบการฝึกอบรมแบบ post-work เพื่อให้พนักงานสามารถขยายขอบเขตการเรียนรู้อย่างมีโครงสร้างที่มั่นคง ในขณะที่พนักงานที่อยู่ในกลุ่ม 3/3 นั้น ชอบการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว

Flexibility: ด้านความยืดหยุ่น สำหรับพนักงานที่อยู่ในกลุ่ม 1/3 นั้น มักจะยึดการกำหนดการที่ได้วางไว้ ในขณะที่พนักงานที่อยู่ในกลุ่ม 3/3 นั้น ยังสามารถยืดหยุ่นได้สำหรับบางกิจกรรมที่ไม่ได้กำหนดไว้

เมื่อคุณได้ข้อมูลเฉพาะของพนักงานแต่ละคนแล้ว คุณก็จะสามารถสร้างหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสมกับพวกเขา และยังมั่นใจได้อีกด้วยว่าการอบรมจะสามารถเชื่อมโยงกับสไตล์การเรียนรู้ของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี

สนใจรายละเอียด Emergenetics Profile เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสมกับพนักงานในองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADGES e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

311 views0 comments