• ADGES

เมื่อ Skills Gap ด้านเทคโนโลยีกำลังลดลง


การวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่า ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เป็นเรื่องง่ายที่นายจ้างจะหาคนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีมาทำงาน รวมถึง Job description ของตำแหน่งงานด้านเทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนแปลงไปช้ากว่าการพัฒนาทักษาของคนในตลาดแรงงานที่เปิดกว้างขึ้น ถึงแม้ในอดีตหลายคนจะมีความเห็นว่างานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้นหาคนยากเมื่อเทียบกับงานบริหารทั่วไปก็ตาม

รายงานล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เขียนโดย Martha Gimbel และ Tara Sinclair พวกเธอได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการรับสมัครงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการประกาศตั้งแต่เดือนมกราคม 2014 ถึงเดือนธันวาคม 2018 และเกิดคำถามขึ้นว่า ในอดีตนักเรียน นักศึกษาต่างรู้ดีว่างานด้านเทคโนโลยีนั้นเป็นที่ต้องการ แต่หากเทียบการศึกษาอย่างเข้มข้นและความกดดันในการฝึกฝน ทำไมพวกเขาไม่มองหาอาชีพที่ทำรายได้มากกว่านี้?

จากข้อมูลที่ได้ ทำให้ Gimbel และ Sinclair มองเห็นปัจจัยที่มีส่วนสำคัญ 3 ด้านด้วยกัน คือ

1. ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของงานด้านเทคโนโลยี

2. คนหางานในองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีน้อยกว่าองค์กรประเภทอื่น

3. การมองหาผู้สมัครที่มีทักษะเทคโนโลยีตรงกับที่นายจ้างต้องการ

พวกเธอพบว่ารายละเอียดงานในประกาศรับลูกจ้างที่มีทักษะ Tech นั้น "มีการเปลี่ยนแปลงช้ากว่างานประเภทอื่น" ช่วงปี 2014 ถึง 2018 ประกาศของงานประเภทอื่นมีรายละเอียดเปลี่ยนไปมากถึงร้อยละ 25 ขณะที่งานเทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนไปเพียงร้อยละ 18 เท่านั้น และถึงจะมีคนสมัครงานด้านเทคโนโลยีน้อยลง แต่ก็ทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับนายจ้างที่จะหาคนที่มีทักษะตรงกับความต้องการ ทำให้ผู้ที่มีทักษะด้านนี้มีโอกาสได้งานเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

ในปัจจุบันการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะด้านเทคโนโลยีเปิดกว้างและเข้าถึงง่าย ช่วยลดช่องว่างของทักษะด้านเทคโนโลยีลง เน้นการอบรมแรงงานอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ลูกจ้างที่มีทักษะต้องกับความต้องการซึ่งอาจมีความหลากหลายและครอบคลุมการทำงานในโลกยุคดิจิทัลมากกว่าเดิม เช่น ทักษะความรู้ความเข้าใจด้านแอปพลิเคชั่น, การวิเคราะห์ข้อมูล, การวิเคราะห์ตลาดและทักษะด้านโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ AI เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น หลายองค์กรก็ยิ่งต้องการผู้ที่มีทักษะเทคโนโลยีเข้ามาร่วมงานมากขึ้นกว่าเดิม

พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

18 views0 comments

Recent Posts

See All