• ADGES

เปลี่ยนบทบาทของผู้จัดการด้วยแนวคิด 5 ข้อ


ปัจจุบันหลายคนเชื่อว่าปัญหาหลายอย่างในองค์กรไม่ได้หมายถึงการบริการจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบทบาทและวัตถุประสงค์ของผู้จัดการที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงอีกด้วย

เป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วที่การบริการจัดการได้รับคำจำกัดความจาก Henri Fayol ว่ามีลักษณะการทำงานพื้นฐาน 5 ประการ คือ การวางแผน การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การกำกับดูแล และการควบคุม ซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นแนวคิดเริ่มต้นในการทำงานของผู้จัดการ แต่ปัจจุบันเราอาจต้องการความยืดหยุ่นมากกว่าเดิมเพื่อช่วยให้องค์กรเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ โดยเริ่มจากแนวทางดังต่อไปนี้

บทบาทแรก

Restrictive to expansive

ผู้จัดการหลายคนมีลักษณะการทำงานแบบ micromanage คือ ไม่มอบหมายงาน ตัดสินใจจากข้อมูลในรายงานโดยตรง และไม่ตรวจสอบผลงานที่คนอื่นทำ พฤติกรรมนี้ส่งผลให้พนักงานถูกจำกัดความสามารถและพัฒนาการด้านความคิดและการตัดสินใจ โดยเฉพาะในสิ่งที่สามารถช่วยองค์กรให้เผชิญกับการแข่งขันได้

ผู้จัดการยุคใหม่จึงต้องดันความคิดที่ดีที่สุดออกมาจากตัวพนักงานให้ได้ รวมถึงให้พวกเขาได้เรียนรู้การแข่งขันระหว่างคู่แข่งทั้งเก่าและใหม่ เพื่อให้เข้าใจตลาดขององค์กรได้อย่างลึกซึ้ง

บทบาทที่สอง

Exclusive to inclusive

ผู้จัดการจำนวนมากเชื่อว่าพวกเขามีความสามารถมากพอที่จะตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยตัวเองคนเดียว แต่ความจริงแล้วผู้จัดการก็ควรนำสถานการณ์หลากหลายที่ต้องเผชิญมาระดมสมอง หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนรอบข้าง เพื่อให้สามารถมองถึงภาพรวมทั้งด้านประสบการณ์ แนวทางการแก้ปัญหา ไปจนถึงจินตนาการถึงอนาคตที่แตกต่างกันออกไป

บทบาทที่สาม

Repetitive to innovative

ผู้จัดการมักจะส่งเสริมสิ่งที่สามารถคาดเดาได้ เช่น การทำงานในรูปแบบเดิมที่ทุกคนในองค์กรรู้จักและปฏิบัติได้ดีอยู่แล้ว ซึ่งแนวคิดนี้ทำให้การดำเนินการเรื่องต่างๆ เป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีข้อผิดพลาดน้อย

แต่ข้อเสียก็คือการทำงานในรูปแบบนี้ ผู้จัดการจะทำเฉพาะสิ่งที่เขารู้จักเท่านั้น

การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ หรือการนำนวัตกรรมมาใช้จึงเป็นทางสู่ความสำเร็จของผู้จัดการยุคใหม่ ที่จะสามารถพาองค์กรเอาชนะความท้าทายของโลกธุรกิจในปัจจุบันได้

บทบาทที่สี่

Problem solver to challenger

การแก้ปัญหาไม่สามารถทดแทนการเติบโตของธุรกิจได้ ผู้จัดการหลายคนอาจบอกเราว่าเขาแก้ปัญหาเก่ง แต่ผู้จัดการยุคใหม่ควรเลือกคนที่จะสามารถรับมือกับปัญหานั้น และค้นพบแนวทางแก้ไขใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรเติบโตได้ดีกว่า

บทบาทที่ห้า

Employer to entrepreneur

ผู้จัดการยุคใหม่ต้องปรับแนวคิดการทำงาน จากที่คิดว่าตัวเองคือพนักงานคนหนึ่งขององค์กร เป็นการคิดว่าตัวเองคือผู้ประกอบการ การคิดแบบนี้จะทำให้สามารถเข้าใจถึงมุมมองขององค์กรมากขึ้น เข้าใจว่าองค์กรต้องการอะไร รวมถึงเพื่อพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพได้มากสุด

ท่ามกลางการพัฒนาและการเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ของปัญญาประดิษฐ์ เราอยากให้ผู้จัดการหันมาทำงานด้วยความรัก ด้วยความกระตือรือร้น และด้วยความเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ในนวัตกรรม จินตนาการ และการท้าทายคนรอบข้างเพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร

พัฒนาแนวคิดการทำงานในองค์กรสำหรับผู้จัดการและบุคลากร ด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES สนใจสอบถามข้อมูล e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

185 views0 comments