• ADGES

เทคนิคการวัดผลที่ได้รับ หลังการฝึกอบรม


ปัจจุบัน ข้อมูล (Data) กลายเป็นสิ่งสำคัญในโลกของการทำงาน แม้แต่ค่าตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เมื่อ 5 ปีก่อน ก็อาจถูกเรียกใช้ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อวิเคราะห์ว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่าหรือไม่

สำหรับเรื่องทรัพยากรมนุษย์ การวัดผลทักษะด้านความรู้ (Hard skills) อาจเป็นเรื่องง่าย แต่เมื่อเป็นทักษะด้านอารมณ์ (Soft skills) เช่น การสื่อสาร การแก้ปัญหา หรือการทำงานเป็นทีม อาจเป็นเรื่องท้าทายในการวัดความคุ้มค่าจากการลงทุนฝึกอบรมมากกว่า แต่เราก็สามารถวัดผลที่ได้รับหลังการอบรมได้ ด้วยเทคนิคการตั้งคำถามดังต่อไปนี้

ทำไมคุณจึงต้องการวัดผลตอบแทนจากโปรแกรมการฝึกอบรม?

มีตัวชี้วัดมากมายที่เราสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ แต่เราควรเลือกเฉพาะค่าบ่งชี้ที่เหมาะสมกับเป้าหมายที่เราต้องการมากที่สุดเพื่อการทำงานที่ประสบความสำเร็จในองค์กร

ขั้นตอนแรกคือการเข้าใจว่าทำไมเราจึงต้องการวัดผลตอบแทนที่ได้จากการฝึกอบรม ทำไมเราจึงเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เราคาดหวังอะไรจากหลักสูตรการอบรม และการอบรมนั้นเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทของคุณอย่างไร

เมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้น การวัดและวิเคราะห์ผลก็จะเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม

ควรวัดผลด้านใด?

ไม่มีคำตอบตายตัวสำหรับคำถามนี้ เพราะผลที่เราต้องการวัดนั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละองค์กร แต่หากต้องการเริ่มต้นจากเครื่องมือมาตรฐาน การวัดผลด้วย Emergenetics® ก็เป็นวิธีที่ดีและมีประสิทธิภาพ สำหรับการวัดความคิดและพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงโครงสร้าง การเข้าสังคม และการวัดแนวคิดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร

เครื่องมืออะไรบ้างที่สามารถใช้เพื่อวัดผล ROI หลังการอบรม?

  • การทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม (Pre-and post-tests)

การทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณที่มีประสิทธิภาพ อาจเริ่มจากการสอบถามความคิดเห็นก่อนอบรม เช่น ความมั่นใจในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีม จากนั้นจึงเก็บข้อมูลหลังจบหลักสูตรเพื่อนำมาเปรียบเทียบกัน

  • การใช้ผลสำรวจ (Survey results)

การสำรวจจะช่วยให้เราเข้าใจได้ว่า หลักสูตรฝึกอบรมแต่ละครั้งนั้นส่งผลกระทบหรือสามารถเข้าถึงความต้องการของพนักงานได้มากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ยังสามารถใช้การทำแบบสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับการเก็บข้อมูลว่าการฝึกอบรมด้านต่างๆ ส่งผลให้การทำงานของพนักงานเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่อีกด้วย

  • การประเมินความสามารถงานตามหน้าที่ (on-the-job tasks)

เพื่อให้เห็นผลหลังการฝึกอบรมได้ชัดเจนที่สุด การมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อดูผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานก็เป็นอีกวิธีการที่ช่วยให้สามารถวัดผลตอบแทนที่ได้รับหลังจบหลักสูตรได้เช่นกัน

  • การให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน (Performance reviews)

การให้ความเห็นหลังการอบรมอาจรวมถึง การเข้าถึงความรู้ของพนักงาน อัตราการเติบโตอย่างเป็นมืออาชีพ การพัฒนาความเป็นผู้นำ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และอื่นๆ ซึ่งการทบทวนความคิดเห็นเหล่านี้จะช่วยให้เปลี่ยนเป็นข้อมูลการวัดผลที่ส่งผลดีต่อองค์กรได้

คุณควรคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้าง?

ระหว่างการสร้างแผนสำหรับวัด ROI อย่าลืมคำนึงถึงผลสะท้อนจาก Emergenetics จุดประสงค์สำหรับการเข้าฝึกอบรมและวิธีการวัดผลที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับพนักงงานแต่ละกลุ่ม รวมถึงการวัดผลแบบระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการนำผลลัพธ์ที่ได้ในการฝึกฝนแต่ละครั้งมาเปรียบเทียบกันเพื่อพัฒนาการอบรมครั้งต่อไป

การวัดผลหลังการฝึกอบรมอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่การที่เราได้รู้ว่าหลักสูตรการอบรมหรือพัฒนาที่ได้จัดขึ้นนั้นส่งผลกระทบอย่างไร ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ได้

เพราะการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญ เรียนรู้เทคนิคการบริหารงานบุคคลด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES สนใจสอบถามข้อมูล e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

690 views0 comments

Recent Posts

See All