• ADGES

คุณูปการอันสูงสุด ของดร.Robert Hogan ในด้านจิตวิทยา


การพัฒนาทฤษฎีการวิเคราะห์ทางสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างบุคลิกภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรของดร. Robert Hogan ได้ปฏิวัติแนวทางวิธีการวัดประสิทธิภาพ ซึ่งเขาจะเป็นวิทยากรคนสำคัญของ TechHR ประเทศสิงคโปร์ ในปี 2019 นี้

Robert Hogan เป็นนักจิตวิทยาคนแรกที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างบุคลิกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร ปัจจุบัน เขาเป็นผู้นำด้านการประเมินบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ และการบริหารองค์กร อีกทั้งยังได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางจากการแสดงให้เห็นว่า บุคลิกภาพมีอิทธิภาพต่อประสิทธิภาพขององค์กรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในองค์กร การเลือกผู้นำไปจนถึงความสามารถของทีม เขามีผลงานเขียนกว่า 300 ชิ้นในนิตยสาร บทความและหนังสือ

และในปี 2019 นี้ ดร.Hogan ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในงาน TechHR Singapore 2019

และนี่คือส่วนหนึ่งจากผลงานของเขา ดังนี้

การพัฒนาทฤษฎีการวิเคราะห์ทางสังคม

ตั้งอยู่บนสมติฐาน 5 ประการ ดังต่อไปนี้

• บุคลิกภาพ คือ สิ่งที่เป็นที่เข้าใจได้มากที่สุดจากการวิวัฒนาการของมนุษย์

• มนุษย์วิวัฒนาการโดยอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและมีวัฒนธรรม

• แรงจูงใจที่สำคัญที่สุดในการรวมกลุ่ม คือ เพื่อความสะดวกสบายและการเอาชีวิตรอด

• ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเกิดขึ้นเพื่อการเจรจาต่อรอง การยอมรับและสถานะ

• และสุดท้าย บางคนมีทักษะเหล่านี้มากกว่าคนทั่วไป

ความเชื่อมโยงของบุคลิกภาพและความสามารถ

ดร. Hogan ยืนยันว่าบุคลิกภาพนั้นสังเกตได้ดีที่สุดผ่านผู้สังเกตมากกว่าจากตัวผู้กระทำ ส่งผลให้เขาคิดว่าเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพควรวัดผลจากการทำนายพฤติกรรมในการทำงานและความสัมพันธ์ นอกจากนี้ดร. ยังกล่าวว่า ความสามารถในการทำงาน ความเป็นผู้นำ และการบริหารจัดการยังสามารถวัดได้จากบุคลิกภาพอีกด้วย

การประเมินความเป็นผู้นำที่ดี

ทฤษฎีความเป็นผู้นำประกอบไปด้วยลักษณะเฉพาะตัวหลายประการ เช่น ความสามารถพิเศษ ความมีอิทธิพลต่อคนรอบข้าง และจรรยาบรรณในการทำงาน แต่สิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อนความเป็นผู้นำก็คือกระบวนการตัดสินใจที่อาจสร้างผลลัพธ์แตกต่างกัน โดยแบบจำลองของ Hogan นั้นนำเสนอวิธีการใหม่ในการประเมินการตัดสินใจเหล่านี้ เพื่อให้ทั้งองค์กรและบุคลากรสามารถนำไปปรับปรุงการตัดสินใจครั้งอื่นๆ ต่อไปได้

จากแนวคิดของดร. Hogan ทำให้องค์กรสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการปรับปรุงคุณภาพบุคลากร และการพัฒนาความสามารถรวมถึงความเป็นผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมศึกษาแนวคิดและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยหลักสูตรพัฒนาองค์กรจาก ADGES สนใจสอบถามข้อมูล e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

19 views0 comments