Emergenetics® ช่วยพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) อย่างไร?


โลกของธุรกิจในปัจจุบันนั้นต้องเผชิญหน้าทั้งการแข่งขันและต้องปรับตัวในหลายด้าน ดังนั้นองค์กรจึงต้องหมั่นติดตามกระแสของการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อพนักงานในองค์กร เพราะทุกวันนี้แรงงานมักมีแนวโน้มต้องการร่วมงานกับบริษัทที่พวกเขามีโอกาสได้เรียนรู้และเติบโตมากกว่า

ด้วยเหตุนี้เอง การลงทุนในการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นตัวช่วยชั้นดีในการดึงดูดแรงงาน เพื่อทำให้องค์กรก้าวขึ้นมาอยู่แนวหน้าของโลกธุรกิจ

ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) และ Emergenetics®

เมื่อองค์กรต้องการฝึกอบรมพนักงาน การเลือกทักษะที่ตรงกับความต้องการของผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความสำคัญอย่างมาก โดยจากการวิจัย ทำให้เราทราบว่าทักษะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ “ทักษะด้านอารมณ์ หรือ Soft Skills”

ทักษะด้านอารมณ์เป็นตัวช่วยให้เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะด้านการสื่อสาร ความอดทนอดกลั้น ความสามารถในการปรับตัว และทักษะการแก้ปัญหา ถึงแม้ว่าการประเมินทักษะเหล่านี้จะยากกว่าทักษะอย่างการเขียนโปรแกรมหรือความสามารถด้านภาษา แต่ทักษะทางอารมณ์สามารถส่งผลกระทบโดยตรงทั้งต่อตัวบุคคลและความสำเร็จของบริษัทได้อย่างแน่นอน

โดยบริษัทอาจเลือกฝึกอบรมทักษะด้านอารมณ์โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

  • เสริมสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง

  • สร้างทีมที่แข็งแกร่ง

  • มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

เสริมสร้างความตระหนักรู้ในตนเองด้วย Emergenetics

การพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ให้แข็งแกร่งนั้นควรเริ่มจากการตระหนักรู้ในตัวเอง ซึ่ง Emergenetics Profile นั้นสามารถวัดพฤติกรรมสามอย่าง (การแสดงออก ความกล้าแสดงออก และความยืดหยุ่น) และความคิดสี่อย่าง (การคิดวิเคราะห์ โครงสร้างความคิด ทักษะสังคม และแนวคิด) ของแต่ละบุคคลได้

การทำ Emergenetics Profile จึงช่วยให้เราเข้าใจตนเองมากขึ้น มีการตระหนักรู้ในตนเองด้านความต้องการอย่างลึกซึ้ง และช่วยให้พนักงานในองค์กรดึงเอาความสามารถที่พวกเขามีออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สร้างทีมที่แข็งแกร่ง

ขั้นต่อไปของการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์คือการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคล ซึ่ง Emergenetics Profile จะทำให้แต่ละคนได้เรียนรู้วิธีการทำงานที่เหมาะสมกับเพื่อนร่วมงานแต่ละคนมากที่สุด ช่วยพัฒนาการสื่อสารและเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาทักษะด้านอารมณ์นั้นไม่ใช่สิ่งที่เข้ารับการฝึกอบรมเพียงครั้งเดียวแล้วจบลง แต่ยังต้องพัฒนาและศึกษากันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการปฏิบัติเพื่อฝึกฝนทักษะเหล่านี้อยู่เสมอ

ลงทุนด้านการพัฒนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านทรัพยากรมนุษย์ และเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะด้านอารมณ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งไปกับ ADGES สนใจสอบถามข้อมูล e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

188 views0 comments

Recent Posts

See All