• ADGES

ประเทศแถบเอเชียกับการลงทุนเพื่อทรัพยากรมนุษย์


“ระบบการทำงานอัตโนมัติและภาวะทุพโภชนาการที่เกิดขึ้นทั่วโลกอาจกระตุ้นให้เกิดความไม่สงบเช่นเดียวกับเหตุการณ์ Arab Spring” นี่คือประโยคจากภาพล้อเลียนของประธานธนาคารโลก นาย Jim Yong Kim โดยมาจากคำกล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เกี่ยวกับดัชนีทุนมนุษย์ของธนาคาร ซึ่งวัดระดับความรู้ ทักษะ และสุขภาพของประชากร

ดัชนีนี้เป็นการเตือนถึงประเทศที่ไม่มีการลงทุนด้านสุขภาพและการศึกษาให้แก่ประชากร ขณะที่บางประเทศตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้และลงมือทำไปก่อนแล้ว

ดัชนีทุนมนุษย์แบ่งออกเป็นด้านสุขภาพและการศึกษา

ตัวอย่างเช่น ดัชนีมองถึงโอกาสในการใช้ชีวิตของเด็กห้าขวบ ว่าพวกเขามีโอกาสเข้าถึงการเรียนการสอนเป็นเวลากี่ปีและการศึกษานั้นมีคุณภาพหรือไม่ การรับประทานอาหารตามโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี รวมถึงการใช้ชีวิตไปจนถึงอายุหกสิบ จากนั้นจะมีการนำผลสำรวจและการคาดการณ์มาแปรเป็นคะแนนรวมในแต่ละประเทศ

โดยประเทศสิงคโปร์ คือประเทศในเอเชียที่ได้คะแนนสูงที่สุด คือประมาณ 0.88 คะแนน ขณะที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่น มีคะแนนเฉลี่ยประมาณ 0.84 คะแนน ตามมาด้วยฮ่องกงที่ 0.82 คะแนน อย่างไรก็ตามในหลายประเทศ ระดับคะแนนเฉลี่ยดัชนีทุนมนุษย์นั้นอยู่ในระดับต่ำมาก

การปรับตัวสู่โลกยุคการทำงานอัตโนมัติ (Automated Future)

ช่องว่างด้านศักยภาพของประชากรในแต่ละประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเราพิจารณาถึงระบบการทำงานที่กำลังเปลี่ยนไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เราต้องปรับตัวเพื่อให้เท่าทันการทำงานกับเครื่องจักรและอัลกอริทึมซึ่งออกแบบโดยมนุษย์

จากรายงานของ World Economic Forum’s กล่าวว่าในอนาคต เครื่องจักรและอัลกอริทึมอาจเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์มากกว่า 75 ล้านตำแหน่งงานแม้จะมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นก็ตาม

ธนาคารโลกจึงระบุว่า “บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะทางสังคมขั้นสูง เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) และการปรับตัวเข้ากับวิธีการแบบใหม่ๆ”

ซึ่งเด็กมัธยมในประเทศสิงคโปร์ได้เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและในโลกของการทำงานเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ประเทศอื่นๆกลับไม่เป็นเช่นนั้น

อย่าปล่อยให้คุณภาพชีวิตและความสามารถในการทำงานของบุคลากรในองค์กรลดต่ำลง มองหาแนวทางการพัฒนาองค์กร พัฒนาคน และปรับมุมมองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ ด้วยหลักสูตรมากมายที่เกี่ยวข้องกับ Leadership development และ Human resource จาก ADGES สนใจสอบถามข้อมูล

e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

29 views0 comments

Recent Posts

See All