• ADGES

ภาษาอังกฤษคนไทย แย่ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 : สาเหตุและแนวทางแก้ไข


เป็นคำถามที่ต้องหาคำตอบอย่างจริงจัง เมื่อดัชนีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนานาชาติชี้ว่า ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยยังคงอยู่ในระดับแย่ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8 โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเกิดจากการเรียนการสอนที่ยังคงเน้น ‘การท่องจำ’

ภาษาอังกฤษต้องเริ่มจากพื้นฐานภาษาไทยที่แข็งแรง

ภาษาคือทักษะที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสมอง เมื่อภาษาไทยไม่แข็งแรง ความรู้ลึกซึ้งด้านภาษาก็จะน้อยจนส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้โครงสร้างภาษาอังกฤษ นอกจากนี้สมาธิที่ลดลงยังทำให้ผู้เรียนไม่มีสมาธิในการเรียน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การเรียนรู้ยากขึ้นกว่าเดิม

อีกทั้งคนไทยจำนวนมากยัง "ไม่กล้า" พูดภาษาอังกฤษเพราะกลัวพูดผิดแล้วเป็นเรื่องน่าอายหรือถูกตำหนิ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงควรเริ่มจากการปลูกฝังเด็กตั้งแต่ระดับชั้นประถมเพื่อให้กล้าพูดและมีพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษที่ดี

การเรียนเน้นไวยากรณ์เป็นหลัก สาเหตุสำคัญของความล้มเหลว

ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้เสนอการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปในทางที่เน้นให้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่เป็นไปตามแนวทางนี้เพราะครูส่วนใหญ่เคยชินกับการสอนที่เน้นโครงสร้างไวยากรณ์และการท่องจำจนละเลยกระบวนการฝึกใช้ภาษาอย่างแท้จริง

เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนแล้ว ประเทศไทยได้คะแนนภาษาอังกฤษจากดัชนีชี้วัดอยู่ในอันดับที่ 6 จาก 8 ประเทศ เรียงตามลำดับดังนี้คือ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย เมียนมาร์ และ กัมพูชา

หากยังปล่อยให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ำและไม่สามารถเปลี่ยนแนวคิดการเรียนการสอนให้เน้นไปที่การฝึกฝนการใช้ภาษาแทนการท่องจำ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ไปจนถึงบุคลากรในองค์กรต่างๆ อาจต้องประสบปัญหาด้านการสื่อสาร อีกทั้งยังไม่สามารถยกระดับความสามารถเพื่อเปิดโอกาสด้านการทำงานในอนาคตได้อย่างแน่นอน

เรียนรู้แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อค้นหาวิธีการยกระดับความสามารถให้กับบุคลากร ด้วยหลักสูตรพัฒนาองค์กรที่ทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจในปัจจุบัน จาก ADGES สนใจสอบถามข้อมูล e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

40 views0 comments