• ADGES

‘แค่มองตาก็รู้ลึกถึงนิสัย’ เมื่อ AI ทำนายบุคลิกภาพของคุณได้เพียงแค่สบตา


จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่รู้จักคุณดีกว่าที่คุณรู้จักตัวเอง?

การวิจัยเกี่ยวกับการทำนายลักษณะนิสัยโดยการเคลื่อนไหวของดวงตานี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลีย (University of South Australia) และมหาวิทยาลัยชตุทท์การ์ท (University of Stuttgart)

การวิจัยชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างดวงตาและบุคลิกภาพ ซึ่งอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงานและช่วยให้หุ่นยนต์มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ดีขึ้น นอกจากนี้การศึกษายังสามารถบอกเราได้ว่า การสื่อสารรูปแบบ

Non-verbal ก็สามารถช่วยพัฒนาระบบการรับรู้และการตีความสัญญาณทางสังคมได้อีกด้วย

โครงการนี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อติดตามและสังเกตการเคลื่อนไหวของดวงตาของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 42 ราย

โดยใช้เครื่องมือเฉพาะจาก SensoMotoric Instruments อีกทั้งยังทำการตรวจสอบโดยใช้แบบสอบถามที่ได้รับการรับรองสำหรับค้นหาบุคลิกภาพส่วนตัวของผู้ทำแบบสอบถามนั้นๆ

โดยเฉพาะจากลักษณะบุคลิกภาพใหญ่ 5 ประการ (Big Five personality traits)

ได้แก่ ความเปิดกว้าง ความพิถีพิถัน ความสนใจต่อสิ่งเร้าภายนอก ความยินยอมเห็นใจ และความไม่เสถียรทางอารมณ์ ปรากฏว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถระบุบุคลิกภาพเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำถึง 4 ประการ คือ ความไม่เสถียรทางอารมณ์ ความสนใจต่อสิ่งเร้าภายนอก ความยินยอมเห็นใจ และความพิถีพิถัน

ในอดีตเราอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับหุ่นยนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นหรือเครื่องมือต่างๆเท่านั้น

แต่ในอนาคตเมื่อมีการศึกษาวิจัยการเรียนรู้อารมณ์และบุคลิกภาพผ่านดวงตา อาจทำให้หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในรูปแบบการเผชิญหน้า (Face-to-face) และทำให้หุ่นยนต์เรียนรู้ที่จะโต้ตอบกับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติและเป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถนำหุ่นยนต์ไปใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นขึ้นอีกด้วย

ทาง ADGES เห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในธุรกิจและองค์กรในยุคดิจิตอลนี้ โดยทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญทางด้านการปรึกษาหลายรูปแบบให้กับองค์กรต่างๆ สนใจหรือต้องการคำปรึกษา โปรดติดต่อ marketing@adges.net หรือ 088-028-1111

30 views0 comments

Recent Posts

See All