• ADGES

ความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์จากการสำรวจประเทศที่ประชากรสุขภาพดีที่สุดและมีการศึกษาที่ดีที่สุด

ทุนมนุษย์คืออะไร และมันสามารถวัดคุณค่าได้หรือไม่?

ด็อกเตอร์ Jim Yong Kim ประธานธนาคารโลก (World Bank) กล่าวว่า “สุขภาพของประชากร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และพฤติกรรม เป็นสิ่งที่ยากจะวัดค่ากันได้”

ทีมนักวิชาการจากสถาบันวัดและประเมินผลด้านสุขภาพในซีแอตเติล ได้จัดอันดับประเทศที่ประชากรมีสุขภาพดีที่สุดและการศึกษาดีที่สุด 195 ประเทศ พวกเขาวิเคราะห์ข้อมูลผ่านแบบสำรวจกว่า 2,500 ฉบับ จากกลุ่มคนอายุ 20-64 ปี จากการวิจัย ประเทศแถบยุโรปครองแชมป์อันดับบนสุดของตาราง 8 ใน 10 อันดับแรก โดยอันดับที่หนึ่งถึงอันดับที่สาม คือฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ และเดนมาร์ก ซึ่งเป็นอันดับที่ไม่เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 1990 ขณะที่ประเทศท้ายตารางคือเซาท์ซูดานและชาด (Chad) ส่วนประเทศใหญ่ๆ อย่างจีน บราซิล หรือแม้แต่ประเทศไทยของเราก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นเช่นกัน

จากการวิจัย ค้นพบว่าการลงทุนและการพัฒนาของอุตสาหกรรมในประเทศมีส่วนมาจากการพัฒนาทุนมนุษย์มากขึ้น ซึ่งเป็นผลการศึกษาของประเทศตุรกี จีน บราซิลและไทยที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีในช่วงเวลาที่ผ่านมา ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าทุนมนุษย์ของประเทศเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาวมากกว่าปัจจัยอื่น

ตุรกีได้ริเริ่มโครงการปฏิรูประบบสาธารณสุขในปี 2003 ซึ่งส่งผลให้มีการเข้าถึงการรักษาพยาบาลมากขึ้นในขณะที่บราซิลเริ่มปฏิรูปด้านการศึกษาในปี 1995 ซึ่งนำไปสู่ทุนการศึกษาและการสอบที่เท่าเทียมกันมากขึ้น สำหรับประเทศไทย นักวิชาการชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางประเทศแรกที่ได้รับความคุ้มครองด้านสาธารณสุขโดยมีโครงการประกันสุขภาพจากภาครัฐในปี 2001

ผู้อำนวยการสถาบันวัดและประเมินผลด้านสุขภาพกล่าวว่า " ในขณะที่เศรษฐกิจโลกเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ภาคการเกษตรจนถึงอุตสาหกรรมการผลิต แต่นอกเหนือจากนั้นการบริการทุนมนุษย์ก็มีความสำคัญมากขึ้นในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับประเทศด้วยเช่นกัน ซึ่งจากผลการวิจัยของเราแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างเงินลงทุนด้านการศึกษาและสุขภาพ ที่ส่งผลต่อการยกระดับทุนมนุษย์ให้ดีขึ้น"

นี่ก็คือความจริงของปัจจุบัน การหันมาพัฒนา “ทุนมนุษย์” หรือทรัพยากรบุคคล เป็นแนวคิดที่ทำให้เราได้รู้ว่าเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดี มีปัจจัยสำคัญมาจากคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ โดยเฉพาะด้านสุขภาพและการศึกษา

11 views0 comments

Recent Posts

See All