Meeting of the Minds Workshop

การใช้แบบประเมินทางจิตวิทยาไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่ องค์กรในประเทศไทยส่วนใหญ่มีการใช้รูปแบบการประเมินไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่สิ่งที่ทำให้องค์กรแตกต่างกลับกลายเป็นเรื่องที่ว่า เมื่อรู้รูปแบบ Personality ของบุคคลและทีมแล้วองค์กรสามารถต่อยอดที่จะนำเอาความเข้าใจเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ให้กับการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ หลายองค์กรพลาดตรงนี้ เครื่องมือหลายเครื่องมือใช้ประโยชน์ได้แค่บอกถึงความแตกต่างของบุคคล แต่ไม่สามารถนำไปสร้างความเข้าในระดับทีมและหน้างานจริงที่พนักงานในองค์กรต้องเผชิญอยู่ บางองค์กรยากที่จะเข้าใจถ้าไม่นำรายงานของแบบประเมินมากางคุยกัน ด้วยความที่ผลลัพธ์เริ่มซับซ้อนการนำไปใช้งานจึงจำกัด

Emergenetics คือการผสมผสานของคอนเซ็ปต์ที่เชื่อว่า ตัวตนที่เราเป็นอยู่ทุกวันนั้นเกิดจากพฤติกรรม ประสบการณ์ชีวิต และลักษณะทางพันธุกรรม คำว่า Emergenetics มาจากรากศัพท์ 2 คำ คือ emerging (การพัฒนาจนเป็นรูปแบบขึ้นมา) และ genetics (ยีนที่ถ่ายทอดกันมาทางพันธุกรรม) Emergenetics สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจเรื่องการปฏิสัมพันธ์ของคนเรา ทั้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่กำเนิดและเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ผ่าน Emergenetics Profile ซึ่งโปรไฟล์นี้ สร้างขึ้นบนพื้นฐานของคุณลักษณะทางความคิด 4 ประการและคุณลักษณะทางพฤติกรรม 3 ประการ

คุณลักษณะทางความคิด (Thinking Attributes) นั้น ยังสามารถจำแนกได้เป็น 4 คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

1.ความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical) ซึ่งแทนด้วยสีน้ำเงิน คือการใช้คุณลักษณะของสมองซีกซ้ายในการวิเคราะห์ไตร่ตรอง หาเหตุผล มีตรรกะ

2.ความคิดเชิงแบบแผน (Structural) ซึ่งแทนด้วยสีเขียว คือการใช้คุณลักษณะของสมองซีกซ้ายในการเรียบเรียง จัดการ รวมถึงการลำดับขั้นตอนของกระบวนการ เรียนรู้ใส่ใจในรายละเอียด และมีระเบียบปฏิบัติเด่นชัด

3.ความคิดเชิงสานสัมพันธ์ (Social) ซึ่งแทนด้วยสีแดง คือการใช้คุณลักษณะของสมองซีกขวาในการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น คนที่มีความคิดเชิงสานสัมพันธ์สูง มักเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเข้าถึงคนอื่น

4.ความคิดเชิงมโนภาพ (Conceptual) ซึ่งแทนด้วยสีเหลือง คือการใช้คุณลักษณะของสมองซีกขวาในการสร้างมโนภาพ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และชอบมองภาพรวม

นอกเหนือจากนี้ ยังจำแนกคุณลักษณะทางพฤติกรรม (Behavioral Attributes) ไว้อีก 3 คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

1.การแสดงออก (Expressiveness) เป็นคุณลักษณะของการตอบสนองในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ทั้งในรูปแบบของวาจา สีหน้า ท่าทาง และการกระทำ

2.ความมุ่งมั่น (Assertiveness) เป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น จริงจัง และจุดยืนของตน เช่น รักความสงบ หรือ ชอบแข่งขัน

3.ความยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นคุณลักษณะของความเต็มใจ ความโอนเอียง และยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความคิดเห็น หรือการกระทำของผู้อื่น

Emergenetics ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทีมสามารถนำเอาความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลในบริบทของทีม Emergenetics ไม่ได้แค่เป็นแบบประเมิน แต่ Emergenetics สร้างภาษาที่ง่ายเพื่อให้ความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นเรื่องง่ายและองค์กรสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ด้วยเหตุนี้ Emergenetics จึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การพัฒนาแบบประเมินแต่ยังออกแบบ Workshop สำหรับทีมที่สามารถดึงเอาศักยภาพของเครื่องมือออกมาได้จริง โดย Workshop Power of WE (Whole Emergenetics ) ตั้งได้รับการนำเสนอผ่าน Certified Emergenetics Associate ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือของ Emergentics เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรไม่ได้เสียเงินและเวลาในการนำ Emergenetics มาใช้โดยไม่เห็นประโยชน์ แต่องค์กรสามารถนำเครื่องมือไปใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่จับต้องได้ โดย Workshop Power of WE ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดมี 6 หัวข้อดังนี้

- Accelerating Team Performance

- Fostering Innovation

- Managing Change

- Respecting Differences

- Crafting Team Norms

- Building Trust

สิ่งที่เราพบจากการนำเอา Emergenetics Meeting of the MInds Workshop ไปใช้ในองค์กรคือ

- สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ (self-awareness) ในเรื่องของตนเองและเพื่อนร่วมงาน

- สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีขึ้นโดยเอาปัญหาและอุปสรรค์ในการทำงานมาพูดกันโดยสร้างสรรค์

- สร้างความเข้าใจในเรื่องที่องค์กรเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการการเปลี่ยนแปลง (change management) หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์การเป็นต้น

ทาง Emergenetics Thailand มีประสบการณ์อย่างยาวนานในการนำเอา Emergenetics มาใช้ในองค์กรและหน่วยงานในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติ องค์กรไทยชั้นนำ หรือแม้กระทั้งทีมที่มีขนาดเล็กที่มีสมาชิกในทีมเพียงไม่กี่คน เราทำ Workshop กับผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานในระดับปฏิบัติการ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเรา marketing@adges.net หรือ 088-028-1111

Meeting of the Minds Workshop

October 16, 2018

Emergenetics Thailand

The use of psychological assessment is not something new , Most organizations in Thailand always came up with evaluation system in some way. But what makes them different is that, Upon learning personality of individuals and teams, the organization can develop to bring an understanding to benefits and tangible works or not, Many have missed at this point. Lots of tools were only used in telling the difference of each person but could not make it into the understanding within the team and the facts that employees were actually encountered. It could also hard to understand in some organization if there are no assessment reports are unfolded to discuss about. When the result get more complex, implementation is also get limited.

Emergenetics is the combination of the concept that our personality is resulting from the our every day life experiences, behaviors and Genes. The word ‘Emergenetics’ came from the root of 2 words, Emerging and Genetics. Emergenetics can be used as a tool to understand the interaction of people both happened since birth and arose from the learning, Through Emergenetics Profile, Which is built on the basis of ‘4 thinking attributes’ and ‘3 behavioral attributes’.

Thinking Attributes can also be classified as a 4 features as the followings:

1. Analytical Thinking is represented by the blue, the use of the left brain in analytical, reasoning, logical thinking.

2. Structural Thinking is represented by the green is the usage of the left brain attribution to compose and management, including the stage of the process. Learning, attention to detail and with apparent operating regulations.

3. Social Thinking is represented by the red, Is the usage of the right brain in interaction with others. A person who has high Linear relations thinking are often have empathy and approaching point of view toward others.

4. Conceptual Thinking is represented by the yellow, Is the usage of the right brain in visualization, imagination, creativity, and overview vision.

In addition, Behavioral Attributes can also classified as 3 features as followings:

1. Expressiveness is a feature of the response to interaction with the third party, both in the form of verbal and facial expression.

2. Assertiveness which demonstrates the commitment and position for example, love being peaceful or being competitive.

3. Flexibility is a feature of willingness, leaning and flexible in responding to the comments or actions of others

Emergenetics is designed so that the team can bring an understanding of individual differences into the context of the team. Emergenetics is not only an assessment but Emergenetics also Create a simple language to provide that the understanding of differences between people is an easy subject, and the organization can utilize it.

With this reason, Emergenetics did not stop at the assessment development, But also designed workshops for team that can actually bring out the potential of the tools with Power of WE (Whole Emergenetics) workshop which presented through Certified Emergenetics Associate with the knowledge and experience in the use of Emergenetics tools to ensure that the organization has not wasted of money and time in bringing Emergenetics without realizing about benefits. But organizations can apply the tool to use to achieve tangible benefits which the revised Power of WE

Workshop has 6 total topics as followings:

- Accelerating Team Performance

- Fostering Innovation

- Managing Change

- Respecting Differences

- Crafting Team Norms

- Building Trust

What we found in bringing ‘Emergenetics Meeting of the Minds Workshop’ into organizations are :

- The creation of self-awareness within one self and coworker

- The creation of a better working environment improved by removing hurdles and problems in team with a positive discussion.

- The creation of understanding in what organization has currently encountered, Whether it is a management of change or cultural building , etc.

Emergenetics Thailand has a long time of experience in introducing the Emergenetics into organization at every level, whether in large companies on an international level, Thailand leading organization, or even a small team with only few members.

We have our workshop conducted from the high executives level to the operating level.

Any further information please contact marketing@adges.net or 088-028-1111.

70 views0 comments