Leadership Moment

Leadership Moment

บางครั้งการมีเพื่อนร่วมงานใหม่ต้องใช้เวลาในการทำความรู้จักและบ่อยครั้งเราก็คงจะอดสังสัยในความสามารถและสไตล์ในการทำงานด้วยกันไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเพื่อนร่วมงานใหม่ของเราคือ CEO ใหม่ พวกเรายิ่งอยากรู้ว่ามีมุมมองในการทำงานและเชื่อในสิ่งที่องค์กรเชื่ออยู่หรือเปล่า เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับองค์กรชั้นนำที่ใช้ Emergenetics อยู่ เมื่อ CEO ใหม่ที่ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง Emergenetics ไม่มากแต่เมื่อต้องมานั่งฟังกลุ่ม Talent ขององค์กรพูดถึงการเรียนรู้ของตนในเรื่องของ Emergenetics ซึ่งรวมไปถึงรูปแบบการคิด (Thinking Preference) ทั้งสี่ซึ่งแทนด้วยสีสี่สีและรูปแบบทางพฤติกรรม (Behavior Preference) รวมถึงการพัฒนาองค์กรจากมุมมองของกลุ่ม Talent จนเมื่อจบการประชุม CEO พูดออกมาคำหนึ่งว่า จากความเป็นตัวตนของแต่ละคนเราสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นได้ Together we create a rainbow

นี่เป็นสิ่งสะท้อนถึง Leadership Moment ใช้ประโยชน์จากความง่ายที่จะเข้าใจของ Emergenetics แต่ยังเก็บสาระของการเป็นตัวตนของสมาชิกในองค์กร การมองความต่างอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับ Emergenetics อย่างแท้จริง ไม่ต้องสังสัยเลยว่าองค์กรนี้ได้อยู่ในมือของ CEO ที่เข้าใจองค์กรและสามารถดึงเอาจุดแข็งของคนในองค์กรมาใช้ได้จริง

สนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมว่า Emergentics สามารถนำมาใช้ในองค์กรได้อย่างไรติดต่อ e-mail: marketing@adges.net หรือ 088-028-1111

5 views0 comments

Recent Posts

See All