• ADGES

Knowledge is for sharing. Session with College of Management Bangkok - University of Phayao

บริษัท ADGES Consulting ขอขอบคุณอาจารย์และคณะนิสิตปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมออฟฟิศของเรา และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบความรู้ให้แก่นิสิตทุกท่าน

เพราะ ADGES เราเชื่อมั่นในเรื่องการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งการไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด

6 views0 comments

Recent Posts

See All