• ADGES

Strategic HR Management for Executive สำนักงาน กพ.

ในโลกปัจจุบัน ความสำคัญในเรื่องการจัดการทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ (Strategic HR Management) เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องแนวคิดและบทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดทิศทางขององค์กร โดยเข้าใจบริบทของ Strategic HR ในการทำให้ทิศทางขององค์กร ให้บรรลุถึงเป้าหมายที่มีการกำหนดไว้ ทาง ADGES มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กรรมการผู้จัดการของบริษัท ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย การจัดการมหิดล (College of Management Mahidol University) ในการให้ความรู้กับผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐที่ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงาน ก.พ. ในการอบรมในหลักสูตร Strategic HR for Executive และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ท่านได้รับจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับประเทศไทยต่อไป

3 views0 comments

Recent Posts

See All