Leadership Code Solutions

ผู้นำมีความสำคัญ

 

จากผลงานวิจัยของทาง RBL ซึ่งทาง ADGES ได้เป็นพันธมิตรมาตั้งแต่ปี 2016 ทักษะการเป็นผู้นำแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนที่เหมือนกันสำหรับองค์กรส่วนหรือเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า Leadership Code ซึ่งมักจะนับเป็นประมาณ 60-70% ของทักษะผู้นำ จากงานวิจัยของทาง RBL ได้ทำการสรุปว่า Leadership Code มีองค์ประกอบหลักๆอยู่ห้าส่วนโดยรายละเอียดแสดงในรูปข้างล่าง

Leaders Matter

According to our research, 60-70% of leadership effectiveness is standard - all leaders in all industries at all companies must have certain attributes in order to success. These five fundamentals are what make up the RBL Leadership Code, the foundation of effective leadership

Screen Shot 2019-11-17 at 5.33.33 PM.png

สำหรับส่วนที่เหลืออีก 30-40% เป็นทักษะที่เฉพาะกับแต่ละองค์กรและกลยุทธ์ที่แต่ละองค์กรได้วางเอาไว้ซึ่งหลาบครั้งก็ต้องขึ้นอยู่กับ ลูกค้าในปัจจุบันและในอนาคต นักลงทุน ผู้ถือหุ้น พนักงาน ที่มีส่วนในการกำหนดถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ผู้นำจะต้องทำให้เกิดเป็นผลสำเร็จ สิ่งที่แตกต่างในแต่ละองค์กรคือ Leadership Brand 

RBL มีความเชี่ยวชาญในการเข้าใจถึงสถานการณ์ขององค์กรในการสร้าง Leadership Brand โดยเครื่องมือที่ RBL เลือกที่จะนำมาใช้มีทะ้งแบบประเมิน 360 จนถึงงานทางด้านที่ปรึกษาที่ RBL และ ADGES มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้องค์กรสามารถที่จะสร้าง Leadership Brand ให้เกิดขึ้นจริง

The remaining 30-40% of the equation is unique to your company and its specific strategy, and is based on what your customers, investors, and employees want and need our leaders to deliver. These differentiators, what we refer to as Leadership Brand, make your leaders unique to your company and enable them to make your firm brand real to customer and employees.

Screen Shot 2019-11-17 at 5.33.47 PM.png

ขบวนการสร้างผู้นำ (Leadership Development) สำคัญที่สุด

 

สิ่งสำคัญที่สุดคือการที่องค์กรสามารถที่จะสร้างทั้ง สมรรถภาพในการเป็นผู้นำ (Leadership Capabilities) และสมรรถภาพในการสร้างความแตกต่าง (Differentiators) และสามารถพัฒนาต่อยอดไปยังผู้บริหารในทุกระดับในองค์กรเพื่อที่จะสามารถสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในองค์กร

ความเชื่อของทั้ง RBL และ ADGES นั้นก็คือการทำงานด้านที่ปรึกษาการจัดการ การอบรม รวมถึงการใช้แบบประมิน (Assessment) ที่เหมาะสมและสามารถออกแบบให้เฉพาะกับองค์กร อีกทั้งยังมีการออกแบบการเรียนรู้เฉพาะของแต่ละองค์กรตาม Module ต่างๆของ RBL ที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี ทาง ADGES สามารถที่จะออกแบบหลักสูตรและสามารถให้คำปรึกษาให้กับองค์กรไทยและองค์การต่างชาติ เพื่อดึงประโยชน์สูงสุดของแนวคิดในเรื่อง Leadership Code และ Leadership Brand

ต้องการตัวอย่างรายงานเรื่อง RBL Leadership Code 360 และ RBL Leadership Brand 360 ติอต่อเรา CONTACT

Leadership matters more.

Perfecting both parts - the standard essential leadership capabilities and the differentiators - and developing leaders at all levels of your organization who embody them is what enables companies to deliver meaningful results.

At RBL, we help you accomplish this through a variety of customized and modular services, including assessments, consulting work, comprehensive academies, and modular workshops, all of which are grounded in our research-based Leadership 
Code and Leadership Brand Architecture. Our leadership development work can facilitate both broad business transformation as well as specific leadership capability improvement initiatives. Leadership capability engagements ensure that leadership development efforts are well worth the investment in time, money, and energy.

If you wish to have a copy of the sample report of RBL Leadership Code 360 and RBL Leadership Brand, please CONTACT

CALL US
EMAIL US
OPENING HOURS

Tel: 662+044-0009

Mobile: +668-028-1111

Mon - Fri: 9am - 5pm

© 2018 by ADGES

FOLLOW US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon