Screen Shot 2020-10-05 at 9.46.08 AM.png

HR Competency Study Round 8 Invitation

ทำไมองค์กรถึงต้องเข้าร่วมการศึกษา HRCS ในครั้งนี้

11.png

รับฟรี แบบประเมิน 360 และ Feedback Report 

ผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีผู้ให้การประเมินตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จะได้รับรายงานเฉพาะบุคคล มูลค่ากว่า 10,000 บาท และบริษัทที่มีผู้เข้าร่วมการประเมินตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จะได้รับรายงานเฉพาะองค์กร มูลค่ากว่า 12,000 บาท

12.png

ข้อมูลมาตรฐานเชิงเปรียบเทียบที่ทันสมัย ระดับภูมิภาคและระดับโลก

การศึกษาขีดความสามารถด้าน HR (HRCS) ใช้วิธีการนำแบบประเมิน 360 องศา เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของผลกระทบที่ HR มีต่อโลกของธุรกิจ ผู้เข้าร่วมที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้จะได้รับรายงานส่วนบุคคล เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐานระดับองค์กร ระดับภูมิภาค และระดับโลก

13.png

เข้ารับฟังผลใน feedback conference ฟรี

ในช่วงไตรมาศแรกของปี 2021 ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมใน feedback session ซึ่งจัดโดยหนึ่งใน regional partner ของเรา ด้วยค่าธรรมเนียมเล็กน้อย การร่วมรับฟังใน feedback session จะครอบคลุมการอธิบายถึงผลของการศึกษา รวมทั้งเจาะประเด็นแนวโน้มปัจจุบัน และพูดคุยถึงประเด็นต่างๆ ในอนาคตของ HR

'You will be a partner in creating the next successful generation of HR.'

- Dave Ulrich, The RBL Group

กว่า 30 ปี ที่เราได้ให้คำจำกัดความของขีดความสามารถผู้ที่อยู่ในสายงาน HR

 

การศึกษา HRCS เป็นการศึกษาระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในด้าน HR ด้วยการประเมินมากกว่า 87,000 ครั้ง เป็นเวลากว่า 30 ปี ในการศึกษาครั้งที่ 8 นี้ จะศึกษาเชิงลึกเพื่อตอบคำถามที่ว่า "ในฐานะที่อยู่ในสายงาน HR คุณจะสนับสนุนองค์กรของคุณได้อย่างไร แผนก HR และขั้นตอนต่างๆ มีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจอย่างไร ขีดความสามารถอะไรที่มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาในสายอาชีพของคุณ และธุรกิจสร้างขีดความสามารถต่างๆได้ให้เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง  

12313649_966963863395833_296382223991715

คำถามที่พบบ่อย

บริษัทจะได้รับประโยชน์ในการเข้าร่วมครั้งนี้อย่างไร

ผลของการศึกษาจะช่วยบริษัทของคุณเห็นถึงข้อมูลเชิงลึกในด้านขีดความสามารถส่วนบุคคลและความสามารถเชิงกลุ่ม โดยได้รับการเปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐานระดับโลก ซึ่งจะช่วยให้คุณและเพื่อนร่วมงานของคุณสามารถวางกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งคุณจะสามารถเตรียมแผนการพัฒนาบนพื้นฐานขีดความสามารถสำหรับตัวคุณ และแผนกของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินงานของบริษัท ผู้ที่เข้าร่วมการศึกษาจากบริษัทต่างๆจะได้รับเชิญเข้าร่วมรับฟังการสรุป feeback ในรูปแบบ virtual ในระดับภูมิภาค ซึ่งจะครอบคลุมถึงผลของการศึกษา และทบทวน วิเคราะห์ และเจาะลึกถึงแนวโน้มต่างๆ ของ HR ที่จะมีผลต่อธุรกิจด้วย

การศึกษา HRCS มีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง

วัตถุประสงค์ของ HRCS ที่มีอย่างต่อเนื่อง คือการประเมินว่าขีดความสามารถของ HR นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และขีดความสามารถเหล่านั้นมีผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจอย่างไรบ้าง โดยจะครอบคลุมถึงประเด็นดังนี้

1. ความพร้อม และความซับซ้อนในขั้นตอนต่างๆในแผนก HR มีผลต่อการผลดำเนินงานของธุรกิจหรือไม่ 

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน หรือผลที่ได้จากขั้นตอนการดำเนินงานที่ส่งผลต่อธุรกิจ

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน ธุรกิจหรือองค์กรสามารถสร้างขีดความสามารถได้อย่างไร ขั้นตอนต่างๆ ระบบ และเทคโนโลยีได้สร้างขีดความสามารถให้เกิดขึ้นหรือไม่

4. การเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อมรอบด้านของธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไป และอะไรเป็นสิ่งที่ธุรกิจคาดหวังจาก HR

ใครดำเนินการศึกษา HRCS

การศึกษาขีดความสามารถด้าน HR ได้รับการสนับสนุนโดย the Ross School of Business at the University Michigan และ The RBL Group และได้รับการช่วยเหลือจาก Partner ระดับภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก และได้กำกับควบคุมดูแลโดย Mike Ulrich, Patrick Wright และ Erin Burns ด้วยความร่วมมือจาก Scott DeRue, Dave Ulrich, และ Wayne Brockbank ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้เขียนหนังสือมาแล้วหลายเล่มรวมทั้งบทความหลายร้อยบทความที่เกี่ยวกับสาขาด้านทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 30 ปี ซึ่งได้ทำให้บทบาทของสายงายด้านนี้มีความชัดเจนมากขึ้น

สิ่งที่จำเป็นต่อการเข้าร่วมการศึกษาในครั้งนี้ 

องค์กร: กำหนดบุคลากรแผนก HR จำนวน 5 ถึง 50 คน ในองค์กรเพื่อเข้าร่วมในการทำแบบประเมิน 360 องศา ซึ่งอาจจะมาจากสำนักงานใหญ่หรือจากหน่วยย่อยในองค์กรก็ได้ แบบประเมินใดที่ไม่สมบูรณ์ หรือเสร็จสิ้นเพียงบางส่วนจะไม่ถูกนำไปรวมกับการประมวลผลจำนวนที่ต้องการอย่างน้อยที่สุดในรายงาน

FAQ สำหรับองค์กร สามารถ Download

FAQ สำหรับผู้ตอบแบบสำรวจ HRCS สามารถ Download

ตัวอย่าง Report ของ HRCR Round 7 สำหรับองค์กรสามารถ Download 

ตัวอย่าง Report ของ HRCR Round 7 สำหรับบุคคลสามารถ Download 

Partnership - ADGES & The RBL Group

Blog Post Cover.png

กว่า 5 ปีของการร่วมมือเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องการพัฒนา Leadership และ HR ในระดับภูมิภาค

ด้วยพันธกิจและความเชื่อในเรื่อง Leading with Impact ทำให้ทาง ADGES และ The RBL Group ได้ร่วมมือกันเป็น Strategic Partner ตั้งแต่ปี 2016 โดยทาง ADGES ได้จัด Executive Conference โดยมี Dave Ulrich ได้เข้าร่วมทำ Executive Session ให้กับผู้บริหารไทยกว่า 300 ท่าน และหลังจากนั้น ทาง ADGES ได้ร่วมทำงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศและภูมิภาค Southeast Asia ได้การพัฒนาผู้บริหารและ HR ขององค์กรผ่านโครงการการอบรมที่ถูกออกแบบมาอย่างดีจาก RBL ไใม่ว่าจะเป็น Program อย่าง Leadership Code Academy หรือ Strategic HR Academy

นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของ ADGES อีกครั้งที่ได้รับเชิญให้เป็น Regional Partner ของทาง RBL และ Ross School of Business, University of Michigan ในการทำ HRCS Round 8 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ที่จะได้รับจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาวงการ HR ในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและในระดับโลกในที่สุด

Why should my company participate in HRCS?

11.png

Free 360 assessments and Feedback Reports 

Individual participants with 5 or more completed ratings and companies with 5 or more participants will receive customized reports: a $250 value for each individual and a $300 value for each company.

12.png

Up-to-date regional and global benchmarks

The HR Competency Study uses a 360-degree approach to gather comprehensive data to provide clear insights of the impact that HR has in the business world. Qualifying participants will receive an individual feedback report comparing their results to company, regional, and global benchmarks.

13.png

Free Access to feedback conferences

In the first quarter of 2021, participants are invited to a virtual feedback session hosted by one of our regional partners. For a nominal fee, These sessions will include a review of the study results, examine current trends, and discuss future HR agendas.

'You will be a partner in creating the next successful generation of HR.'

- Dave Ulrich, The RBL Group

For 30 years we have defined the competencies of HR professionals.

 

HRCS is the largest global study on HR with over 87,000 ratings spanning 30 years. Round 8 of this study seeks to answer the questions, “How can you as an HR professional standout in your business? How does the maturity and sophistication of the HR department impact business performance? What competencies are most important for your professional development, and how do businesses build capabilities?

12313649_966963863395833_296382223991715

Frequently Asked Questions

How will my company benefit from participating?

The results will help your company by comparing your individual and collective competencies against global benchmarks. Building on this base, you and your colleagues will then be able to better implement business strategies. You will also be able to prepare competency-based developmental action plans for yourselves and for your department in order to increase your impact on your company’s performance. Professionals from participating companies will also be invited to attend regional, virtual feedback sessions in which the results of the study are reviewed and HR trends impacting businesses are examined.

What are the objectives of the HRCS?

Our ongoing objective of the HRCS is to evaluate how HR competencies are changing and how those competencies drive business performance. In this round of the study, we will focus on:

  1. The maturity and sophistication of the HR department. Does the maturity and sophistication of the HR department impact business performance?

  2. Business impact. Is it the practice or the outcome of the practice that has the business impact?

  3. Practice. How do businesses build capabilities? Do business processes, systems, technologies build capabilities?

  4. Change. Does the environment for the business change what it needs from HR?

Who is conducting the HRCS?

The Human Resource Competency Study is sponsored by the Ross School of Business at the University Michigan and The RBL Group with assistance from regional partners around the globe. The HRCS is directed by Mike Ulrich, Patrick Wright, and Erin Burns with collaboration from Scott DeRue, Dave Ulrich, and Wayne Brockbank. These individuals have combined to write dozens of books and hundreds of articles about the field of Human Resources that have shaped the role of HR professionals for over 30 years.

What commitments are involved in participating?

Company: Identify five to fifty HR professionals in the organization to participate in a 360 degree survey. Individuals may come from the corporate level or other organizational units. Partially completed rater surveys will not count towards the minimum number needed for a report.

CALL US

Tel: 662+044-0009

Mobile: +668-028-1111

EMAIL US
OPENING HOURS

Mon - Fri: 9am - 5pm

© 2020 by ADGES

FOLLOW US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon